اساسنامە، منشور، برنامه و قوانین هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان

١.  نام و توضیحات:

بند اول /  نام:

ائتلاف تحت عنوان  “هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان” و بە انگلیسی Kurdistan Independence Alliance و بە اختصار HSK می باشد.

بند دوم / توضیحات، تحلیل و بررسی :

ا هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان ائتلافی سیاسی در قالب یک جنبش ملیست، این ائتلاف متشکل از چندین حزب، سازمان و جریانات کوردستانی می باشد که به مبارزه برای ایجاد یک کشور مستقل در شرق کردستان اعتقاد دارند و در راستای یک استراتژی و هدف مشترک در عرصه های سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، رسانەای و مسلحانە بە مبارزه برخواستەاند.

ب هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان،  استقلال را حق طبیعی مردم و ملت کوردستان می داند و همه اشکال و ابعاد مبارزه را برای این منظور وظیفه سیاسی، تاریخی و ملی خود می داند.

پ برای این منظور، اولین گزینه هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان، تلاش برای فشار بر رژیم اشغالگر ایران از طریق درخواست از سازمان ملل و سازمان های بین المللی برای احترام به حقوق ملی ملت کورد و همچنین حق تعیین سرنوشت ملی آنها برای اداره سرزمین خود و اداره کشور است. بدین معنی کە ملت کورد در تمامی ابعاد با ارادەای آزاد و در سرزمین خویش ، ادارە خاک و سرزمینش را بدست بگیرد.

ت – این یک مطالبه مشروع و یک ضرورت انکارناپذیر برای بقای ملت ، مردم و کشور ماست، اما اگر رژیم حاکم علیرغم خواسته های مراکز بین المللی از راه مسالمت آمیز نپذیرد و به سیاست سرکوب و انکار خود از طریق اشغال ادامه دهد، هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان، حق مشروع خود میداند تا از تمامی شیوەها و متد مبارزە استفاده کند، برای نمونە دفاع مشروع و مبارزە مسلحانە را حق مشروع و مسلم خود میداند.

ج هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان، ضمن احترام به حق تعیین سرنوشت و اصول بین المللی حقوق بشر که توسط سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی به رسمیت شناخته شده است، خود را محق می داند برای ایجاد دولت موقت شرق کوردستان در تبعید تلاش کند.  

چ – هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان، متشکل از نیروهایی است کە در پایین بە آنان اشارە شدە است،  هم پیمانی در تلاش است تا سایر نیروها و احزاب استقلال طلب کوردستان به این ائتلاف بپیوندند و درهای ائتلاف به روی همه جریانات سیاسی که به استقلال کوردستان اعتقاد دارند باز است.

١-  سازمان یارسانی یاری کورد

٢ – اتحاد انقلابیون کوردستان

٣ – جنبش رهایی بخش دمکراتیک کوردستان

٤ – جنبش استقلال طلبان کوردستان

٥ – حزب میهن پرستان کوردستان

ح – هم پیمانی استقلال طلبان کوردستان، دارای آرم، وبسایت و کانال مختص بە خود می باشد که تعریفیست ازاستقلال و کوردستانی بودن.

www.kurdhsk.com