کاشت ۵۰۰ اصله نهال ون در کوهستانهای شهرستان ثلاث باباجانی

0
1789

بەگزارش ژینگەوان، انجمن حامیان ژینگه ثلاث باباجانی با همکاری مردم دوستدار محیط زیست، در ادامە فعالیتهای خود اقدام بە کاشت نهال(ون) در کوههای اطراف ثلاث باوەجانی نمود.

روزچهارشنبە مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ انجمن حامیان ژینگە در ثلاث باباجانی و جمعی از فعالان زیست محیطی این شهر با همکاری چند خانوادە طبیعت دوست اقدام بە کاشت بیش از 500 اصلە نهال ( ون ) در کوهستانهای دول دڕە از توابع شهرستان در مرحلە اول نمودەاند.

این حرکت بە منظور ترمیم هر چە بیشتر جنگلهای این استان کە سال جاری در آتش سوزیها خسارات غیر قابل جبران را دیدە بودن انجام شودە است.

‌در طول سالهای گذشتە آتش سوزیهای پشت سرهم بلای جان جنگلهای کردستان شودە است، کە سالانە شاهد صدها حالت آتش سوزی در کردستان هستیم کە حفظ و حراست از جنگل‌های بلوط کردستان که سرمایه‌ای گرانبهاست نیازمند مشارکت همگانی است.

This slideshow requires JavaScript.