دختر کورد جنگلبان نمونەی ایران شد

0
1452

ژینگەوان: دختر اهل شرق کوردستان، روز گذشتە نهم مردادماه، در نخستین جشنوارەی روز جنگلبان، بە عنوان جنگلبان نمونەی کشوری در ایران برگزیدە شد.

بنا بە گزارش سایت خبری باسنیوز، کژال کریمی به عنوان نخستین بانوی جنگلبان کوردستان و جنگلبان نمونەی ایران، دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل است کە توانست عنوان جنگلبان نمونەی کشوری را از آن خود کند.

کژال کریمی، به عنوان نخستین بانوی جنگلبان کوردستان و جنگلبان نمونەی ایران، هم اکنون کارشناس یک طرح توسعه و غنی سازی جنگل به مساحت ۷۰ هکتار در روستای احمدآباد شهرستان سروآباد است.

گشت زنی در دامن جنگل، برخورد با متخلفان و تخریب کنندگان جنگل و نظارت بر طرح های توسعه و غنی سازی جنگل از جمله کارهای روزانه وی است.از ۲ میلیون و ۹۳۷ هزار هکتار مساحت استان کردستان، بیش از ۳۷۴ هزار هکتار آن را جنگل تشکیل می دهد.