دەها هکتار از جنگلهای استان لرستان در آتش بدخواهان محیط زیست کردستان، سوخت

0
681

بنابر گزارش مرکز ژینگەوان، در نتیجەی عدم توجە مراکز حکومتی روزانە صدها هکتار از مراتع کردستان قربانی آتشسوزی میشوند.

پنجشنبە مورخ 7 مردادماه سال 1395 خورشیدی، جنگل و مراتع روستای زهراکار از نواحی شهر خرم آباد استان لرستان بە آتش کشیدە شد و ضربەای جبران ناپذیر بە مراتع و جانداران این نواحی وارد آمد.

بنا بە گفتەی شاهدین محلی، این آتشسوزی در تمام طول روز پنجشنبە ادامە پیدا کرد و ضررهای مالی نیز همچون آتش گرفتن خودرو یکی از اهالی ساکن این منطقە کە بە منظور خاموش کردن آتشسوزی بە محل مذکور رفتە بود، در پی داشت.

قابل ذکر است کە با همت و تلاش مردم دوستدار محیط زیست این نواحی و فعالین زیست محیطی آتشسوزی کنترل و خاموش شد.

بە آتش کشیدن جنگلهای کردستان در طی یک ماه گذشته بە صورتی نامعقول و شک برانگیز روبە افزایش بودە است و مراکز نظامی حکومت یکی از دلایل این آتشسوزیها بە شمار می آید.

22

032