کاشت نهال توسط مردم سنندج در کوه آبیدر+ عکس

0
941

بە گزارش ژینگوان، انجمن جمعیت کوردستان سبز در ادامە فعالیتهای زیست محیطی خود با همکاری شمار زیادی از مردم دوستدار محیط زیست در پارک آبیدر اقدام بە کاشت دەها نهال و بزر بلوط کردند.

امروز جمعە بیست اسفند؛ از چند ماە قبل تیمهای آموزشی جمعیت کوردستان سبز با حضور در مدارس و آموزشهای لازمه در زمینه کاشت و انتقال به طبیعت کار خودشان رو به پایان رساند، و امروز بذرهای بعمل امده بلوط که سطح وسیعی از دانش اموزان همیار جمعیت بعمل اورده بودند با حضور در چند نقطه کوه ابیدر اقدام به کشت انها نمودند.

لازم بەذکر است کە تعداد سیصدو پنجاه اصله نهال از انواع بادام؛ سنجد بیدمشک، سماق نیز در میان جنگلهای گویزکویر که درختان انها در آتش سوزیهای سال جاری خشک شده بودند با کاشت مجدد تلاش متمادی خود را در جهت احیای ان قسمت ها بعمل اوردند، مراسم چون هر سال فقط برنامه نبود و یک جشن نهال کاری بود که ریشه در فرهنگ وقدمت این امر واجب در میان اقشار مردم را دارا بود با موسیقی و رقص و پایکوبی به اتمام رسید.

This slideshow requires JavaScript.