پرندگان حوضە دریاچە زریبار را بشناسیم

0
1970
لک لک سفید(حاجی لک لک) White stork نام کوردی(حاجی له ق له ق ) شاید اغراق نکرده باشیم اگر بگوییم دوست داشتنی ترین پرنده مریوان است واین مسئله را خود پرنده نیز از رفتار ما انسانها بابرخورد با او خوب درک میکند و میتوان گفت که هراسی از مردمان این سرزمین ندارد.و روی لانه های که به دستان این مردم طبیعت دوست درست شده است درکمال آرامش مشغول بزرگ کردن جوجه هایشان هستند .این پرنده 102سانتیمتر طول دارد ودرزمره بزرگترین پرندگان کنارآبزی است.رنگ آمیزی پروبال وجثه پرنده ،اورا از سایر پرنده ها متمایز میسازد .نروماده همشکل،پاها ومنقار بلند وقرمز رنگ وگردن درازو کشیده ،به صورت گله ای مهاجرت کرده، واز دوزیستان، حشرات ،نرم تنان وخزندگان تغذیه می کند وروی درختان ، دکل های برق وگاهی روی بامها لانه میسازد.

 

منبع: کانال تیم پرندەنگری انجمن سبز چیا

ادامە دارد