مرغ مگس خوار(شهدخوار)

0
1341
Male anna's hummingbird

مرغ مگس خوار کوچکترین پرنده‌ی جهان است. مغز این پرنده %۴/۲ وزن بدنش را تشکیل می‌دهد. این پرنده دارای هوش سرشاری است. شنوایی او بسیار بهتر از انسان است. این پرنده فاصله‌های دور را بهتر از انسان می بیند.

مرغ مگس خوار حس بویایی ندارد و از زبانش برای خوردن شهد گل‌ها استفاده می‌کند. قلبش بیش از ۱۲۶۰ بار در دقیقه می‌زند و% ۲/۵ وزن بدنش را تشکیل می‌دهد.

سوخت و ساز این حیوان ۱۰۰ برابر متابولیزم فیل است. از آن جایی که پای این پرنده بسیار ضعیف است، ترجیح می‌دهد بیشتر پرواز کند. طول این پرنده به طور متوسط ۸/۵ سانتی‌متر و وزنش بین ۲ و ۲۰ گرم می‌باشد.

نوع مونث این پرنده بزرگتر از نوع مذکرش است. جوجه‌های این مرغ تا مدتی قادر به پرواز نیستند. عمر این حیوان حدود ۵ سال است. بال های این پرنده در هر ثانیه ۷۰ بار به هم می‌خورند، اما به هنگام شیرجه در هر ثانیه ۲۰۰ بار به هم می‌خورند. این پرنده قادر است ۳۰ مایل در ساعت پرواز کند و به هنگام پرواز در یک نقطه ثابت بماند و یا حتی عقب عقب برود.

This slideshow requires JavaScript.