تخریب طبیعت بکر مریوان بە بهانە احداث جادەای غیر ضروری و فرعی

0
5020

ژینگەوان: تخریب جنگلهای منطقه  روستای “سەرکەل و روستای بالک” بە بهانە احداث جادەای غیر ضروری و فرعی موضوعی است که نگرانی دوستداران محیط زیست را به دنبال داشته است.

در حالی کە روستایی سەرکەل دارای جاده مواصلاتی میباشد، در یک اقدام عجیب مسئولین حکومتی  بدونە در نظر گرفتن هیچ نکات زیست محیطی اقدام بە دروست کردن جادەای جدید از روستائ سەرکەل بە روستای بالک زدەاند.

با توجه به غیر ضروری بودن این جاده در دست احداث روستای سەرکەل بە روستای بالک مصداق کامل تخریب جنگلهای بکر و کوەهای منطقه بدون هیچ توجیه اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی است.

لازم بە ذکر با توجە بە نارازی بودن فعالان زیست محیط مریوان و و هشدار دادن آنها در این بارە، مسئولین زیر ربط دست بە چنین اقدامی مخربی زدەاند.

جاده سازي به عنوان يكي از عوامل تخريب عرصه هاي منابع طبيعي به شمار مي آيد، به گونه اي كه امروزه اين موضوع به عنوان يكي از معضلات اساسي  مطرح مي باشد.

در چند دهه گذشتە در کشور ما هرگونه راه‌سازی نماد و عامل توسعه تلقی می‌شود، چنان که در میان نمایندگان و مسوولان اجرایی مناطق گوناگون کشور، رقابتی سخت برای جذب بودجه به منظور راه‌سازی در حوزه‌ی خودشان به چشم می‌خورد. اما، واقعیت این است که بسیاری از این طرح‌های راه‌سازی بدون ارزیابی‌های محیط زیستی و اجتماعی انجام شده و موجب تخریب جبران‌ناشدنی خاک ارزنده‌ی سرزمین و همچنین آسیب‌ دیدن منابع آب و البته حیات وحش شده است.

لازم بە ذکر است، بسیاری از طرح‌های راه‌سازی به هدف‌های خود دست نیافته و فقط موجب صرف میلیاردها تومان بودجه‌ی، تخریب خاک، آسیب‌دیدگی منابع آب، آلودگی هوا، و نابودی پوشش گیاهی و حیات وحش شده است که از جمله این تخریب و نابودی جنگل بر اثر اجرای نادرست پروژه راه سازی می باشد.

This slideshow requires JavaScript.