بیانیه انجمن ژیوای وجمعی از فعالین از زیست محیطی شهرستان پاوه وهورامان در رابط با مشکلات سرشیو مەریوان

0
1077

ژینگەوان: انجمن ژیوای وجمعی از فعالین از زیست محیطی شهرستان پاوه وهورامان در رابط با مشکلات سرشیو مەریوان یەک بیانییە اعلام نمودن.

متن کامل این بیانییە بە شرح زیر است:

‍ بنام خدا

بیانیه انجمن ژیوای وجمعی از فعالین از زیست محیطی شهرستان پاوه وهورامان.

فرهیخته گان ومردم فهیم مریوان، همانطور که مستحضرمی باشید این شهرستان افضل اکوسیستم جغرافیای سرسبزی ومنابع مهم حیاتی چون زریبار همیشه خروشان وسرزمین مخملی وزمرد پوشی نادر با پوشش جنگلی، گیاهی ودارای تنوع زیست محیطی با گونه های متنوع جانوری و…. منحصر بخود میباشد. درعصر حاضربسی مایه تاسف است که جهان در تدبیرحفظ منابع زیر زمینی، جنگلی وزیست محیطی ست اما شهرداری محترم شهرستان مریوان بجای چاره اندیشی و ارائە راهکاری مناسب درصدد است با تلمبار نمودن زباله های خانگی وبیمارستانی دراین عرصه مرغوب ان را به زباله دانی مبدل نماید که سوزاندن این زباله های میکروبی در دره سماقان و دود سمی ان به شعاع وسیعی باعث انتشارانواع الودگی ودرنتیجه بیماریهای حاد وسرطانی میگردد وزمینه انتشار الودگی ان چه بخواهیم وچه نخواهیم فضای شهرستان را در بر خواهد گرفت که این الودگی باعث خسارات جبران ناپذیر بر زیستگاه، ساکنین، وعرصه خواهد شد، ضروریست شهرداری محترم با استفاده ازروشهای نوین وبسیار ساده امروزی در بازیافت زباله های خانگی که با کمترین تخریب والودگی زیست محیطی انجام میپذیرد درصدد ایجاد کارگاه تفکیک وبازیافت گردد نه اینکه با تلمبار نمودن کوهی از این زباله در دره سماقان وتحمیل ان به مردم زحمتکش وتهیدست منطقه سرشیو وحومه این عرصه را به مخاطره بیندازد.

با عنایت به اینکه منطقه طبیعی سماقان در طول تاریخ همواره تفرجگاه وزیست گاه ساکنین ان بوده است، جنگل وعرصه های طبیعی این منظومه نبض تامین اکسیژن شهرستان مریوان نیز بشمارمیرود، امیدواریم ضمن توجه مسولین بخواست به حق مردم درحل بنیادی دفع زباله بصورت بازیافت، شاهدتجدید نظر شهرداری محترم مریوان در این خصوص باشیم، از انجای که دره سماقان دارای چندین چشمه زلال وخروشان بوده که از طریق جویبار به رود گاران میریزد وخرمی این اکوسیستم در معرض تهدید جدی قرار گرفته است توجه مسولین ومتولیان امر به این مهم لازم وضروریست، ما فعالین زیست محیطی ضمن ارج نهادن به ندای ستودنی مردم معزز منطقه، سرشیو وحومه که برای نجات این سرزمین بکر مقاومت خود را با کمال ارامش بشیوه مسالمت امیز نشان داده اند صدای دره سماقان ومردمانش را ندای خوددر درمان این زخم هامیدانیم و خواستار توجه جدی وتجدید نظر مسولین محترم ذیربط و شهرداری محترم دراین خصوص میباشیم، امیدوارم دولت محترم نیز با ایجاد کارگاهای جمع اوری، تفکیک وباز یافت زباله های خانگی وبیمارستانی، محیط زیست ومنابع طبیعی کشور ازجمله شهرستان وروستاهای استان کوردستان وکرمانشاه رااز خفگی ونابودی نجات دهد.
انجمن ژیوای وجمعی از فعالین زیست محیطی شهرستان پاوه وهورامان

15 فرورین ماه 1396