بانە/ آتش زدن جنگل و تیراندازی بە سوی فعالین محیط زیست از سوی هنگ مرزی

0
2292

ژینگەوان: آتش زدن مراتع روستای مرزی چومان و تیراندازی بە فعالین محیط زیست از سوی نیروهای هنگ مرزی واکنش شدید مردم و شورای این روستای مرزی را بە دنبال داشت.

بە گزارش سایت حقوق بشری (هەنگاو)، روز یک‌شنبە ٢١ خردادماه، نیروهای هنگ مرزی بانە مراتع و جنگل‌های اطراف روستای چومان را از سە منطقە عمدا آتش زدەاند.

در اثر این آتش سوزی ٥ هکتار از مراتع این مناطق در آتش سوختە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، وقتی مردم روستا و فعالین محیط زیست برای خاموش کردن آتش اقدام کردەاند، نیروهای هنگ مرزی ممانعت و اقدام بە تیراندازی هوایی کردەاند.

این کار باعث شدە تا اعضای شورای و معتمدین روستا با نوشتن نامەای بە فرماندار بانە خواهان پیگیری مجدانە این قضیە شدەاند.

نیروهای مرزبانی ایران سالانە بخش زیادی از مراتع و جنگل‌های کُردستان را بە بهانە حضور نیروهای کُرد اپوزسیون بە آتش می‌کشند.

This slideshow requires JavaScript.