اعلامیە انجمن سبز چیا در رابطە با درگیری مردم روستای بیلوو و نیروهای حکومەتی

0
1948

اعلامیە انجمن سبز چیا در رابطە با درگیر مردم روستای بیلوو و نیروهای حکومەتی

بە گزارس ژینگوان، اولین روز کاری ساخت پالایشگاە لە در دەشت بیلوو با تجمع و اعتراض مردم روستاهای مرزی باشماق بخصوص مردم روستای بیلوو شود.

صبح روز چهارشنبە ١٨ اسفند سال جاری کە مجریان و کارگران ساخت پالایشگا نفت در دەشت بیلوو برای حسارکشی و شروع کار دورست کردنە پالایشگاە بە دشت بیلوو در نزدیکی دریاچەی “زرێبار” آمدە بوودن بە تجمع و اعتراض مردم ایم منطقە روبەرو شود.

خبرنگار ژینگەوان در این رابطە اعلام نمود: برای دومین بار است کە مهندس و مجری ساخت این پالایشگا بە این محل می آید و بە اعتراض مردم این منطقە روبەرو می شود کە چندین بار مردم در این رابطە اعلام کردن کە دورست کردن پالایشگاە مساویست با نابودی دریاچە زرێبار و این برای ما و مردم این منطقە خط قرمز است.

خبرنگار ژینگوان در ادامە گفت: پروژەی احداث پالایشگاه با دستور دادستانی کل استان سنندج و مسئولین حکومتی دست نشاندەی رژیم ایران در مریوان بودە و هیات اجرایی این طرح نیز این را به ساکنین این منطقە اعلام کردەاند، گزارشات رسیدە حاکی از این میباشند کە اکثر زمینهای کشاورزی ساکنین روستای بیلو، مکان اجرایی پروژەی پالایشگاه مریوان خواهند شد.

گزارشگر ژینگەوان از مریوان به نقل از ساکنین منطقە و بەویژە شهروندان ساکن بیلو اعلام کرد کە ساکنین این روستا هیچ کدام راضی به در اختیار قرار دادن یا فروختن زمینهای کشاورزیشان به حکومت نشدەاند. گفتە میشود کە مسئولین اجرای پروژەی پالایشگاه، بدون توجه به عدم رضایت شهروندان کورد، در زمینهای زراعتی آنها کە تنها منابع درآمدشان هستند، اقدام به آغاز طرحی کردەاند کە نەتنها ساکنین این روستا، بلە زندگی تمامی ساکنین منطقە و حتی زیست بوم کوردستان را به مخاطرە می اندازد.

در این رابطە انجمن سبز چیا در کانال تلگرامی خود اعلامییە اعلام نمود کە متن آن بە شرح زیر است:

به اطلاع می رساند که انجمن سبز چیا مریوان باتوجه به اقدام افراد و شرکت هایی جهت آغاز عملیات اجرایی مینی پالایشگاه در دشت بیلو مریوان به تاریخ 18 اسفندماه سالجاری به صورت غیر قانونی و بدون توجه به ارزیابی زیست محیطی، با چراغ سبز مسئولین استان کردستان، نسبت به تخلف روشن مراتب اعتراض شدید خود را اعلام می دارد و به اطلاع مردم مریوان می رساند که پیگیر این موضوع خواهیم بود و با سازمان های مربوطه در سطوح ملی هم در میان گذاشته ایم.

همانطور که پیش تر اعلام شده است درباره این موضوع مهم و حساس نظاره گر نخواهیم بود و لازم است همه با هم نسبت به ساخت پالایشگاه در این مکان باتوجه به آثار زیانبار و جبران ناپذیر مخالفت خود را اعلام نماییم.

در پایان از مردم عزیز و طبیعت دوست مریوان به ویژه اهالی روستای بیلو که با حضور خود مانع از فعالیت غیرقانونی این افراد شدند، تشکر و قدردانی می نماییم.
لازم به ذکر است که پیش تر به صورت رسمی این حساسیت و نگرانی با نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی درمیان گذاشته شده که ایشان تاکنون حاضر به هیچگونه پاسخگویی یا برگزاری نشستی با انجمن نبوده اند.

انجمن سبز چیا