آتش جنگل‌های پاوه و مریوان را بلعید

0
1630

ژینگەوان: بنا بە گزارش خبرنگار ژینگەوان در مریوان، همزمان با آتش‌سوزی جنگل‌های پاوه، جنگلهای شهرستان مریوان در نزدیک روستای “شەرگە”طعمە آتش شود.

روز پنج شنبە ١٥ تیر ماە ١٣٩٦ علیرغم اینکه مساحت زیادی از جنگل‌ها و مراتع شهرستان مریوان هر روز شاهد آتش سوزی از سوی افراد ناشناسی می‌باشد، برا چندمین بار آتش جنگلهای روستای “شيڕگە” را بلعید.

بە گفتە خبرنگار سایت زیست محیطی ژینگەوان: در این آتش سوزی ١٠٥ هکتار از جنگلهای این منطقە طعمە حریق شودە است.

آتش جنگلهای روستای”شەڕگە” بعد از ساعتها از سوی اعزای انجمن سبز چیا در شهرستانە مریوان و روستاهای این منطقە خاموش شود.

آتش جنگلهای کردستان با این حال تمام شودی نەبودە و روز سه‌شنبه ۱۳ تیر ماە ۹٦، به دلایل نامعلوم، جنگل‌های “سەردەرە” از توابع شهرستان پاوە دچار حریق شدند.

ساعت ١٢ همان روز جنگلهای اطراف روستای شمشیر از توابع پاوە نیز توسط افراد ناشناس دچار حریق شدند کە با حضور نیروهای آتش‌نشانی اطفا حریق گردید.

این آتش‌زدن‌ها سالیان درازی است کە بە صورت آشکار به جان جنگل‌های زاگروس افتاده است و باعث نابودی و تخریب زیستگاه جانداران و اکوسیستم منطقه گردیده است و هنوز ادارات متولی برای مقابله با اینچنین فاجعە‌ای راهکاری را دنبال نکردەاند و اگر همینطور پیش برود دیگر زاگروسی را نخواهیم داشت.

This slideshow requires JavaScript.