یک دانشجوی کورد از سوی نیروهای اطلاعات ایران دستگیر شد.

0
668

روژی کورد: بنا بە خبرهای رسیدە بە مرکز روژی کورد ، نیروهای امنینتی و اطلاعاتی رژیم ایران در شهر مهاباد از توابع استان ارومیە، یک دانشجوی کورد مهابادی را دستگیر و روانە بازداشتگاه کردەاند.
بنا بر اطلاعات مرکز روژی کورد ، جمعە ١٤ تیرماه ساعت ١١ شب ، نیروهای ادارە اطلاعات رژیم ایران بە منزل شخصی فتاح الیاسی مراجعە و پسر نامبردە بنام بهنام الیاسی را با ضرب و شتم دستگیر و همراه خود بردەاند.
نیروهای رژیم بە خانوادە الیاسی گفتەاند کە تنها چند ساعتی فرزندشان مورد بازجویی قرار خواهد گرفت و بعد آزاد میشود.
اکنون بیش از یک هفتە از بازداشت بهنام الیاسی گذشتە و خانوادە او همچنان از وضعیت فرزندشان بیخبر هستند .
سرنوشت و محل نگهداری بهنام الیاسی ٢٤ سالە نامعلوم میباشد و این باعت نگرانی خانوادە و نزدیکان ایشان شدە است.