بازداشت یک فعال کورد

0
399

صادق احمدی روزنامە نگار و فعال سیاسی کورد بار دیگر بە اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت
بنا بە خبرهای رسیدە بە مروفایتی سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، نیروهای نظامی رژیم ایران بە منزل شخصی صادق احمدی هجوم بردە و نامبردە را دستگیر و بە ادارە اطلاعات شهرستان پیرانشهر منتقل کردەاند.
روز یکشنبە دوم دیماه 1397 بە اتهام تبلیغ برای تحصیل بە زبان مادری، ایشان را بازداشت کردەاند.
تا لحضە انتشار این خبر از وضعیت نامبردە خبر موثقی در دست نیست
لازم بە ذکر است کە صادق احمدی پیشتر نیز از طرف ادارە اطلاعات پیرانشهر بازداشت و مورد بازجویی و بازخواست قرار گرفتە بود .