بازداشت یک فعال کورد

0
9549

صادق احمدی روزنامە نگار و فعال سیاسی کورد بار دیگر بە اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت


بنا بە خبرهای رسیدە بە مروفایتی سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، نیروی اطلاعات پیرانشهر صادق احمدی را برای بار دوم به اداره اطلاعات احضار کردند. و به مکان نامعلومی منتقل شده است.


روز یکشنبە دوم دیماه 1397 بە اتهام تبلیغ برای تحصیل بە زبان مادری، ایشان را بازداشت کردەاند.


تا لحضە انتشار این خبر از وضعیت نامبردە خبر موثقی در دست نیست


لازم بە ذکر است کە صادق احمدی پیشتر نیز از طرف ادارە اطلاعات پیرانشهر بازداشت و مورد بازجویی و بازخواست قرار گرفتە بود .