رامین حسین پناهی بعد از انتقال به اطلاعات سنندج با خطر حتمی مرگ روبروست

0
833

مروفایتی: بنا به گزارش سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات به نقل از فعالین حقوق بشر در کوردستان، رامین حسین پناهی در حالی که بشدت زخمی بوده و از ناحیه کلیه و کمر مورد اصابت سه گلوله قرار گرفته به بیمارستان سپاه پاسداران در تهران منتقل که بعد از چند روز بنابه درخواست و فشار وزارت اطلاعات در سنندج به بازداشتگاه این اداره در سنندج انتقال و تا کنون تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی قرار دارد.

این در حالیست که بازداشت «رامین حسین‌پناهی»، «افشین حسین‌پناهی»، «زبیر حسین‌پناهی» و «احمد حسین‌پناهی» استمرار داشته و «انور حسین‌پناهی» هم در بازداشت خانگی به سرمیبرد.

با توجه به مرگ چندین تن از فعالین و سیاسیون کورد در زیر شکنجه های جمهوری اسلامی و نیز وضعیت جسمی وخیم رامین حسین پناهی، احتمال مرگ وی در زیر شکنجه های روحی و فیزیکی شدید اداره اطلاعات وجود دارد.

بنابه گفته خانواده رامین حسین پناهی، رامین تحت شدیدترین فشار و شکنجه ها قرار دارد، بطوری که کلیه چپ خود را از دست داده و با ادامه این شکنجه ها امکان مرگ وی وجود دارد، بنا بە اخبار رسیدە به این خانواده ، وزارت اطلاعات در نظر دارد ایشان را وادار بە اعتراف دروغین نمود و باشکنجە و تهدید وی را بە مصاحبە تلویزیونى وادارد .سناریوی فرسودە و غیراخلاقی خود را باردیگر بە نمایش بگذارد کە جمهوری اسلامی بە آن شهره جهان است.
خانواده حسین پناهی می گویند که رامین جوانی بیست و دو سالە است کە زخمی و سە گلولە بە بدنش اصابت کرده است . با این وضعیت در زیر فشار شدید و شکنجە غیری انسانی قرار گرفتە است.
‎ خانواده این زندانی سیاسی همچنین می گویند که از همین رو بیم آن می رود که جان رامین با توجه به شدت جراحاتی که داردخ و سابقه خشونت باری که از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی حکومت جمهوری اسلامی سراغ دارند، بطور حتمی در خطر جدی باشد.
خانواده حسین پناهی در پایان از کلیه نهادها و مجامع بین المللی و از جملە کسانی که همواره از آنها حمایت کردەاند، خواسته اند که با مداخله جدی و موثر از وقوع یک فاجعه دیگر برای خانواده ما جلوگیری کنند
 در روزهای گذشته سازمان عفو بین‌الملل هم خواستار رسیدگی به وضعیت رامین حسین پناهی و آزادی سایر بازداشت‌شدگان پس از واقعه‌ی سنندج شده و بازداشت پنج تن از اعضای خانواده‌ی حسین‌پناهی پس از درگیری اخیر سنندج را به مثابه‌ی «ناپدیدشدن اجباری» قلمداد کرده و از مقامات ایرانی خواسته بود تا هر چه سریعتر به آزادی سایر افرادی که صرفا بخاطر نسبت خانوادگی با رامین حسین پناهی بازداشت شده اند اقدام کند.