خودکشی یک کارگر کورد سنندجی به علت فقر

0
5513

مروفایتی: روز پنج‌شنبە ٧ بهمن‌ماه 1395 شمسی، یک کار گر کورد در بخش “کلاترزان” شهر سنندج، بە زندگی خود پایان بخشید.

بنا به گزارشات منتشره در فضای مجازی این کارگر کورد “توفیق ملایی” ٤٠ سالە و پدر دو فرزند می باشد.

وی از تریق حلق آویز نمودن خود بە زندگی خود پایان دادە است.

علت خودکشی این کارگر کورد، مشکلات اقتصادی و عدم توانایی تامین زندگی روزمره خانواده اش عنوان شده است.

همچنین بنا بر گزارش وبسایت “هه نگاو”،  روز چهارشنبە هفتە گذشتە نیز یک دانشجوی ٢٠ سالە اهل روانسر بە نام “پیام قلعە خانی” خود را حلق‌آویز و بە زندگی خود خاتمە دادە بود.