تبديل حكم 3 سال حبس به 10 سال حبس براى يك فعال سياسى احوازى بعد از اعتراض دادستان

0
552

مروفایتی: بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، هفته گذشته شعبه 4 دادگاه انقلاب احواز حكم 10 سال حبس را براى يك فعال سياسى عرب بنام ‘على مزرعه’ از اهالى كوى #زويه شهر احواز به اتهام اقدام عليه امنيت ملى را صادر و به او ابلاغ شد.

على مزرعه 27 ساله ومتأهل و داراي يك فرزند از اهالي كوي زويه ،هنگام خروج از ايران در تاريخ 23 ارديبهشت 1394 در مرز اروميه توسط اداره اطلاعات بازداشت شده بود. قبل از بازداشت او، بستگانش بنامهاى عبدعلى مزرعه و هاشم مزرعه در روزهاى 12 و 13 ارديبهشت 1394 بازداشت شده بودند. در اين پرونده دو تن ديگر بازداشت مى شوند يك شهروند كورد كه در مرز اروميه با على مزرعه بازداشت مى شود و يك شهروند احوازى ر.سوارى كه در همان ماههاى اوليه با قرار وثيقه آزاد مى شوند.

بعد از چند ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات، دادگاه انقلاب شعبه 4 احواز به رياست قاضي #شمعونى سه متهم پرونده را محاكمه و براى هر كدام از آنها قرار وثيقه دو ميليارد و پانصد ميليون ريال صادر كرده است. خانواده علي مزرعه بدليل عدم توانايى تهيه وثيقه فرزند آنها در زندان مى ماند و بقيه با قرار وثيقه آزاد مى شوند.

بعد از مدتي شعبه 4 دادگاه انقلاب قاضي شمعونى 3 سال حبس را براى على مزرعه و براى بقيه هر كدام يك تا دو سال حبس صادر كرده است كه بعد از اعتراض به حكم أوليه،دادگاه تجديد نظر بدليل اعتراض دادستانى دوباره پرونده را به شعبه ارجاع مى كند در اين زمان قاضي شمعونى بدليل رشوه خوارى از شعبه عزل و هفته گذشته در همان شعبه به رياست قاضي محمدى، عبدعلى مزرعه و هاشم مزرعه تبرئه و على مزرعه به اتهام اقدام عليه امنيت ملى به 10 سال حبس محكوم مى شود.

على مزرعه هم اكنون در زندان شيبان(مجتمع حرفه آموزى اهواز) در شمال احواز بسر مى برد.