بازداشت شدگان قيام كرامت احواز به بيش از ۱۶۰ تن رسيدند

0
1012
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-01-16 19:21:44Z | |

با گسترش دامنه قيام مردم عرب به شهرها و روستاها، نظام حاكم بر ايران نيروهاى نظامى و انتظامى و گارد ويژه را از ديگر استانها به شهرهاى عرب نشين روانه كرده است، و ورودى هاى شهرها با استقرار بازرسى هاى متعدد بسته است.

مروفایتی: در داخل شهر ها نيز در خيابانهاى اصلى و چهارراه ها و حتى داخل بازارها تعداد زيادى از موتورسواران امنیتی و نیروهای ضد شورش جهت ایجاد ترس و رعب بین مردم و جلوگيرى از تظاهرات مسالمت آميز آنها، اقدام به رژه مى كنند. انتشار دهها كليپ در فضاى مجازى از رژه اين نيروها در شهر آبادان(عبادان) و اهواز و حميديه و ديگر شهرها گواه اين حقيقت است.

در طول يك هفته از اعتراضات از 7 فروردين تا كنون بيش از 160 نَفَر از تظاهر كنندگان در شهرهاى اهواز،معشور،حميديه، خرمشهر(محمره)،آبادان(عبادان) و ملاشيه در جنوب غرب شهر اهواز و عين دو در غرب اهواز توسط نيروهاى اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه بازداشت شدند.

بعضى از گزارشها حاكى از آنست كه تعداد بازداشت شدگان بيشتر از اين عدد است و در بين آنها تعدادى زن و حدود 20 تن زير 18 سال مى باشند كه به بازداشتگاههاى اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه منتقل شدند.

تا كنون هويت بعضى از بازداشت شدگان توسط فعالان حقوق بشر مشخص شد:

شهر احواز:

-خديجه نيسى از اهالى شعيبيه در بازار مركزى اهواز در 9 فروردين بازداشت شد
-عائشه نيسى 19 ساله از اهالى شعيبيه در بازار مركزى اهواز در 9 فروردين بازداشت شد
-محمود بيت سياح از اهالي آخر اسفالت در 9 فروردين در بازار مركزى اهواز بازداشت شد
-خالد مهاوى از كوى اخر اسفالت در بازار مركزى اهواز 9 فروردين بازداشت شد
-منصور تميمى از اهالى كوى سياحى 10 فروردين در كوى كيانپارس بازداشت شد
-وسام سوارى 19 ساله از اهالى سپيدار 10 فروردين بازداشت شد
-شهاب نعامى،از اهالى زويه،بازداشت 10 فروردين
-حسن كنانى از اهالى زويه، بازداشت 10 فروردين
-علي خسرجي 23 ساله،10 فروردين در بازار عبدالحميد اهواز بازداشت شد
-عدنان بيانات سكينى 37 ساله از اهالى كوى علوى،بازداشت در 12 فروردين
-جمعه سوارى 32 ساله از اهالى كوى علوى،بازداشت در 12 فروردين
-سورى ثعالبى(سوارى) 47 ساله از اهالى كوى علوى، بازداشت در 12 فروردين
-كاظم طرفى 40 ساله، از اهالى كوى گلستان، بازداشت در 12 فروردين

كوت عبدالله:

-عدنان خسرجى در 10 فروردين بازداشت شد
-سعد نواصرى در 10 فروردين بازداشت شد
-محمد حزبيان 36ساله در 10 فروردين بازداشت شد
-محمد جليل كنون در 10 فروردين بازداشت شد
-اسد نواصرى 9 فروردين بازداشت شد
-سجاد جامعى 25 ساله 12 فروردين بازداشت شد
-محمد فتلاوى 27 ساله،12 فروردين

آبادان(عبادان):

-صلاح بغلانى از اهالى كوى سليچ در 11 فروردين بازداشت شد
-على بغلانى از اهالى كوى سليچ،در 11 فروردين بازداشت شدند
-على جنادله 22 ساله از اهالى كوى بورده در 10 فروردين بازداشت شد

معشور (ماهشهر): 11 و 12 فروردين

-فواد حرداني
–فاضل البوصبیح
-حسین البوصبیح
-ابراهیم آل بوعلي
-فاضل عوادي
-محمد البوغبیش (البوبدر)
-ستار آل بوصبیح
-پیروز آل بوصبیح
-حمید البوغبیش (زبیدي)
-رضا البوغبیش
-مهدي آلبوغبيش

حميديه:
-شاعر سلمان عبیات از اهالی شهر حمیديه در روزهاى اول اعتراضات

به گفته فعالان حقوق بشری، سعد نواصرى ، محمد جليل و اسد نواصرى، از كوت عبدالله در اثر هجوم نيروهاى انتظامى در تظاهرات كوت عبدالله مجروح شدند.

منبع: كريم دحيمى، فعال حقوق بشر احوازی