اعدام پنج شهروند کورد در ارومیه

0
1080

در ادامه روند بی رویه اعدام شهروندان کورد در زندان‌های ایران  پنج شهروند کورد از جملە یک مهندس در ارومیە اعدام شدند.

مروفایتی:  سحرگاه امروز دوشنبە ٢٤ آبان‌ماه 1395 شمسی، حکم اعدام ٥ شهروند کورد در زندان دریای شهر ارومیە بە اجرا درآمد.

خبرنگار “هەنگاو” هویت این ٥ شهروند را کە روز گذشتە بە سلول انفرادی منتقل شدە بودند عارف اسماعیلی، محکوم خدری، مهندس کرم قلی‌زادە، فایق عابدی  وجواد اصغری اعلام نمود.

این ٥ شهروند کورد کە همگی اهل ارومیە و حومە آن بودند بە اتهام “جرایم مرتبط با مواد مخدر” بازداشت و از سوی دستگاه قضایی رژیم بە اعدام محکوم شدە بودند.

طبق گزارشات دریافتی اجساد این افراد امروز بە خانوادە‌های آنها تحویل دادە شدە است.