دختران قهرمان بستکبال به کمیته انضباطی فرا خوانده شدند

0
866

هاوار:دولت تدبیر و امید چنان تدبیر واندیشه ای حساب شده برای بانوان اندیشیده که تا بحال ایچنین تفکر قهرمانانه ای هیچ دولتی نیندیشیده
درهیچ یک از ممالک دنیا بدین گونه با ورزشکاران قهرمان برخورد نمی شود بلکه ممالک دیگر قهرمانانشان را سرمایه دولت می پندارند.
البته دولتی که در تمام فصول به فکر چپاول و خالی کردن جیب شهروندانش هست که نمی تواند دیگر در مورد غیر خودی اندیشه ای داشته باشد.
به ٬ چه خوش تدبیر کرده که ورزشکارانمان با هزینه خود ترقی کنن وبا هزینه خود به مسابقات برون و هیچ گونه اعتراضی ندارند ورزشکاران نام اور همین گونه که به عرض میرسانم چرخهای تدبیر ٬امید به حرکتهای انقلابی خود تکیه کرده وهمچنان بعد از پیروزی از مسابقات بستکبال ازبکستان به جای پیشوازی ٬ استقبال در اولین فرصت به اتاق باز جویی روانه شدند.
دولتی که اینچنین می اندیشد واینگونه عمل میکند شایستگی ولیاقت حاکمیت را ندارد.
اینگونه دولت تدبیر را باید فقط گفت چشم٬
به قول معروف :کر شوم٬لال شوم٬ ولی محالست که خرشوم.
نابود باد حکومت ضد تدبیر نابود باد حکومتی که امیدی را برای اینده باقی نگذاشته.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here