درجهان معاصرزنان وکودکان قربانیان اصلی برده داری مدرن می باشند.

0
4097
هاوار: تهیه وتنظیم فرانک الماسی.

در حال حاضر مهم ترین مصادیق برده داری در جهان معاصر عبارتند از :کار اجباری،ازدواج کودکان خردسال، ازدواج های برده داری و در قبال اخذ وجه، بردگی خانگی، بردگی کودکان کار و خیابانی، کارهای کوتاه و قراردادی که با توجه به آسیب پذیری زنان و کودکان در اغلب جوامع، قربانیان اصلی برده داری مدرن را این دو گروه تشکیل می دهند.

طبق، آمار و ارقامهای منتشره افرادی که در سراسر جهان، قربانی کار اجباری هستند حدود21 میلیون نفرتخمین زده شده اند، البته این تعداد فقط بخشی از قربانیان برده داری مدرن را در بر می گیرد و از جمله شامل قربانیان ازدواج های برده وار، بردگی خانگی،بردگی کودک و کار وثیقه ای نمی شود. به این ترتیب به نظر می رسد امار واقعی افرادی که قربای اشکال مدرن برده داری در سراسر جهان هستند بیش از این خواهد بود.

به گفته پژوهشگران و کارشناسان حقوق کودکان و زنان: زنان در رابطه با اشکال مدرن بردگی، از اسیب پذیری بیشتری برخوردارند، زیرا معمولا به دلیل عدم دسترسی برابر به اموزش و نیز برخی سنت های فرهنگی در جوامع مختلف، امکان مشارکت در بازار و فعالیت در مشاغل با شرایط مطلوب را از دست می هند و مجبور می شوند به کارهایی تن در دهند که در زمره برده داری مدرن تلقی می گردند.

ازدواج کودکان خردسال و کمتر از سن قانونی می توان به ازواج برده داری نام بردو ازدوج های برده داری و بردگی خانگی دو شکل از اقسام برده داری مدرن مربوط به زنان و دختران است. در ازدوج های برده وار یکی از زوجین درحد یک کالا تنزل می یابد و طرف دیگر بر وی اعمال مالکیت می کند، بنا به اعتقاد فعالین حقوق زنان : رویه هایی نظیر چند همسری خصوصا در مواردی که توام با خشونت خانگی باشد، میتواند به منزله معیارهایی برای ازدواج های برده داری محسوب گردد.البته این رویکرد به چند همسری ممکن است مورد انتقاد برخی کشورها از جمله کشورهای اسلامی که ان را تابع ظوابط و مقرراتی می دانند که قرار گیرد. همچینن در این بسیاری از موارد، بدن زنان در بسیاری از فرهنگ ها به حیثیت خانواده گره خورده و اگر دختری از ازدواج امتناع نماید ممکن است توسط افراد خانواده خود مجبور به ازدواج شده و یا به وی تجاوز صورت گیرد.در چنین وضعیت هایی هیچ حمایت قانونی از زنان قربانی به عمل نمی اید ،همچنین در ازدواج های برده وار،زنان به منزله برده شوهر و یا خوانواده وی تلقی میشوند.ازدواج های برده وار هنوز در برخی از مناطق جهان محقق می شود.به عنوان نمونه در گینه نو بنا به برخی گزارشات، زنان قربانی ازدواج های اجباری، فریب کارانه و برده وار میشوند.کودکان نیز ممکن است قربانی ازدواج های استثمارگرایانه شوند.

کار خانگی یکی از بزرگترین خدمات صنعتی در جهان به شمار می رود، اما به دلیل اینکه در قلمروی خصوصی قرار دارد چندان مورد ارزیابی واقع نمیشود، بسیاری از زنان در کار خانگی، خود را به لحاظ اجتماعی و فیزیکی منزوی تلقی می کنند.زندگی در این مشاغل که ساعت کاری ان معمولا 16تا 17 ساعت است، بدون مرخصی و زمان استراحت بسیار دشوار خواهد بود.کارهای دشوار نظیر حمل بارهای سنگین و نیز کار با مواد سمی،از جمله ویژیگی های کار خانگی است.همچنین اذیت و ازار جسمی،روانی و جنسی در وضعیت های بردگی انجام می گیرد.کارفرمایان در این مشاغل عمدتا پاسپورت و اوراق هویت کارگران را اخذ کرده و همین امر ترک این کارها را بسیار دشوار می کند.

همچنین کودکانی که به عنوان خدمتکاران خانگی کار می کنند، در معرض اذیت و ازارهای متعددی از جمله جسمی، جنسی، ساعات کاری زیاد، منزوی شدن و عدم دسترسی به اموزش قرار دارند. به این ترتیب با توجه به امار و ارقام و گزارشات منتشره در خصوص برده داری مدرن و بردگی زنان و کودکان نمی توان این واقعیت را انکار کرد که اولا، نقض حقوق افراد در ضمن بهره کشی اقتصادی، اجتماعی یا جنسی در سراسر جهان به عنوان یک نگرانی یا دغدغه جهانی مطرح است، اگر چه اشکال ان با گذشته قدری متفاوت شده است و البته در مواردی فرهنگ و رسوم غلط اجتماعی به ان دامن می زند، و ثانیا اسیب پذیری بیشتر زنان و کودکان در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی، اعمال نظارت و حمایت بیشتر از این گروه ها را طلب می کند که باید مورد توجه نهادهای دولتی و خصوصی قرار گیرند.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here