25نوامبر و خشونتهای بی پایان

0
1899
نگین قادری
نگین قادری

نگین قادری ، فعال حقوق زنان

 هر سالە در تقویم وقتی بە ٢٥ نوامبر میرسیم شاهد شعارها و فعالیت تشکلها و سازمانهای دفاع از حقوق زنان هستیم اما با گذشت این روز دیگر بجز اخباری بر مبنی ظلم علیە زنان ، خود کشی، طلاق ،…..چیزی مشاهدە نمیکنیم اما ایا با تکرار مکرر این ایام چیزی تغیییر خواهد کرد ویا زنان بە حقوق اولیە خود کە همان ازادی فردی اس خواهند رسید؟؟!!

خشونت علیە زنان در نزد افکار عمومی و حتی بیشتر خانمان تنها خشونت فیزیکی است و تنها در این مقولە خلاصە شدە است در حالی کە خشونت فیزیکی تنها جزئی از این مسلە است اگە بە امار و ارقام خود کشی و یا (تن فروشی )زنان نگاهی بیندازیم این حقیقت اشکار میگردد کە زنان از روی جبر و بە بن بست رسیدن روال عادی زندگی دست بە چنین اقداماتی میزندد ، اگر انها هم یک زندگی عادی و نرمالین داشتە باشند هرگز بە چنین مراحلئ نخواهند رسید لذا باید برای این امر مهم و گرفتن حقوق خود کە همان حق زیستن است باید تلاش کرد .

زن و مرد دو موجود کاملا برابر و مساوی هستند و تنها تفاوت میان انها از لحاظ جسمانی است کە جهت بقای جامعە و تولید نسل این تفاوت نیاز است و هر دو جنس کامل و مکمل یکدیگر هستند لذا چرا مردها بخصوص در جوامع اسلامی برتری یافتەاندکە این حق را بە خود دادە کە بر زنان تسلط پیدا کنند و همانند بردگان بر انها رفتار کنند باید جویا شد و هم مردان و هم زنان را از این امر اگاە کرد تا بتوانند همچون انسانی متمدن با ارامش در کنار یکدیگر زیست.البتە در این امر حاکمان و زمامداران حکومت همیشە نقش داشتە و جامعە رو بە سوئی بردەاند کە خود میخواهند از انجائی کە همیشە حاکمان اسلامی و پیامبران مرد بودەاند پس امری طبیعی است کە قوانین رو وضع بکنند تا بتوانند بو شیوەای اسان زنان را بردە و استسمار نمائیند کە این قوانین نگاری تا بە امروز در بسیاری از جوامع بخصوص ایران پایدار است و تنها راە رسیدن بە زنان قبل از هر چیزی مبارزە با قوانین زن ستیز و رفع تبعیضات است .

بسیاری از قوانینی کە وضع گردیدە زن را محدود کردە و از ازادیهای فردی و جمعی بی نصیب میگرداند و خانمان را خانە نشین میکند از جملە :

1- گرفتن ازادی شخصی و فردی : از انجائی کە طبق شریعت اسلام و خطبە 79 نهج البلاغە زن ناقص العقل میباشد و توان تصمیم گیری را ندارد باید ولی یا شوهر او برایش تصمیم بگیرد کە این امر هم اکنون در قوانین اساسی و مدنی جمهوری اسلامی وضع گریدە و زنان بدون اجازە پدر یا شوهر نمیتوانند پاسپورت گرفتە یا بە ەسفر بروند .

2- وابستگی مالی: این روزها مسائل مالی تاثیری مستقیم بر زندگی انسانها و پیشرفت جوامع دارد و این امر در زندگی زنان نیز تاثیری بسزا دارد و بە این لحاظ است کە در همچین جوامع و از جملە ایران زنان را از حق برخورداری استقلال مالئ منع میکنند و بارها از سوی امامان مساجد و حتی در قوانین موجود بە ماندن زن در خانە و نگهداری از بچەها و خدمت بە شوهر توصیە میشود ، با اینکە سازمان امار ایران خانداری زنان را شغل محسوب میکند ایا این خانمان بابت شغل حقوقی دریافت خواهند کرد؟ ایا قانونی وضع گردیدە کە مرد یا خانوادە رو مکلف بە پرداخت این مبلغ ماهیانە بکند ؟ با این اوصاف تفاوت میان خدمت کاری در قبال امرار معاش با تن فروشی در چیست؟!!

3- ازدواج و طلاق: پدیدە ازدواج و طلاق حق طبیعی هر دختر و پسری است کە بخواهند برای ایندە خود تصمیم گرفتە و تشکیل خانوادە دهند اما ایا این امر برای دختر و پسر یکسان است!!؟؟ بنا بر سورە 50-51 سورە احزاب و قوانین زن ستیز حکومت اسلامی هر مرد مسلمانی میتواند در عین واحد 4 زن داشتە باشد بجز خدمتکار و کنزیە ، جدا از این تصمیم گیری برای ازدواج بنا بە رضایت پدر و حق طلاق بر عهدە شوهر است . پس در این میان زن جز یە وسیلەی سکسی چی میتواند باشد؟؟!!

4- حضانت فرزندان کە در قانون بر عهدە مرد خانوادە است ، در حالی کە زنان 9 ماە دوران سخت بارداری را تحمل میکنند و حتی در بسیاری از مناطق بعلت کمبود امکانت بهداشتی مادارن جان خود را از دست میدهند ، و دوران بعد از بارداری بسی سنگین تر از بارداری است کە مسولیت بزرگ کردن فرزند و شیر دهی بر عهدە مادر است ، در حالی کە مادر از کوچکترین حق کە همان نام خانوادگی فرزند است را باید از پدر بە ارث ببرد و در صورت جدائی پدر و مادر حضانت و نگهداری بچە شرعا و قانونا بر عهدە پدر است . چون زن درامد مالی ندارد ، ایا این است عدالت الهی ا سلامی!!؟؟

5- مسلەی دیگری کە ذاتا گرینابگیر دختران شدە باکرە بودن انان است هر چند این برخورد با این مسئلە در جوامع دیگر متفاوت است اما در جوامع اسلامی و در ایران اباکرە بودن دختر امری حیاتی است و دختر باید در شب زفاف باکرە باشد و گرنە ممکن است جان خود را از دست بدهد ، اگر بە هر دلیلی باکرگی خود را از دست دادە باشد ناخواستە متهم بە فحشاگری خواهد شد دە حالی کە مردان بە سکس قبل از ازدواج خود افتخار میکنند !!!

6-  خشونت کلامی : هر چند در مثالها عنوان میکنند کەزخم خنجر بهتر از زخم زبان است اما ما خانمها روازنە و بصورتهای مختلف شاهد این زخم زبانها و تهدیدات هستیم ، بسیاری از زنان روزانە بە جهت اینکە فرزند دختر بدنیا می اورند و یا بە چیزی اعتراض میکنند بە طلاق دادن یا گرفتن زن دوومی تهدیدی میشوند سوال من این است اگر خانمی شوهرش را اینجوری تهدید کند ایا جان سالم بدر خواهد برد ؟؟

-اما مسئلەای کە حایز اهمیت است و باید بە ان توجە کرد ، نوع حکومت و قانونی و رسمی کردن بیعدالتی ها در حق زنان است . با توجە بە اینکە حکومت اسلامی است و از دریچە شرع و اسلام بە مسئلە نگاە میکنند تمامی قوانین وضع شدە با ازادی برابری یکسانی و حقوق زنان تناقض دارد و سیستم پرورشی و رسانەائی کشور هم بنا بر این اصول در ترویج و گسترش این قوانین نقش گستردە داشتە و تبدیل بە وظیفە گردیدە ، لدا در وهلە اول باید زنان رو از حقوق ابتدائی خود اگاە کرد تا بتوان با یە نگاە و عملکرد جمعی بە نتیجەائی در خور توجە دست یافت اما ایا با ین همە موانع میتوان بە یک بارە موفق شد و بە ازادی دست یافت؟

رسانەها بە کلئ در اختیار حکومت هستند و هر روزە بصورت محسوس و نامحسوس بە گسترش و بازنشر این خشونتها اقدام میکنند بە صورتی کە گاها زنان نیز در این امر بواسطە نااگاهی دخیل میشوند ، اگر بە عملکرد و رفتارو سنتهای خود بنگریم شاهد خواهیم بود ، مثلا در یە خانوادە کە فرزند پسر و دختر نیز دارند اما ذاتا پسر ازادی بیشتری دارد و کمتر زیر ذرەبین خانوادە همسایەها و اطرافیان قرار خواهد گرفت اما بر عکس تمامی حالات رفتار عملکرد دختر مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت ، اگر خانوادە نیز بین بچەها تفاوت نگذارند اما قانون انها را ملزم نە این ناقانونی خواهد کرد ، اگر بخواهند ارثیە را در بین بچەها تقسیم کنند اتوماتیک باید دختر نصف برادرش ارث ببرد ، پس منشا اصلی این ناعدالتی قانون است لذا ما رو ملزم بە برخورد با قانون میکند و باید بو این قانون عصر بربریت نە گفت!!!

اگر بخواهیم بە تمامی مسائل و حواشی این قضیە بپردازیم در قالب یە کتاب نخواهد گنجید اما اهمال کردن ان هم مشکلات بیشتری بدنبال خواهی داشت و قربانی بیشتری خواهد گرفت ، پس باید روزانە بە ممارست این اصول مبادرت ورزید نە تنها در 25 نوامبر هر سال ، زنان نیز میتوانند با نافرمانی مدنی و اصرار بر لغو قوانین وضع شدە ، تجمعهای گروهی ، کشف حجاب ، تورهای دوچرخە سواری ، …. با این قوانین و اصول تحمیل شدە مبارزە کردە و مسیر را برای ایندگان هموارتر سازند

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here