اعمال فشار بر خانوادە روزنامە نگار و فعال سیاسی کورد

0
1270

مروفایتی: بنا بر خبرهای رسیدە بە سازمان حقوق بشر کوردستان روژهلات اعمال فشار بر خانوادە روزنامەنگاران و فعالان سیاسی خارج از کشور یکی از راهکارهایی است کە جمهوری اسلامی ایران برای مسکوت گذاشتن روزنامە نگاران و فعالین سیاسی خارج از ایران در پیش گرفتە و میگیرد.

هاشم علی ویسی از جملە این روزنامەنگار و فعالین سیاسی کورد می باشد کە بعد از خروج از ایران و بە دلیل فعالیتهای مستمر خویش در حوزە روزنامەنگاری و سیاسی کە داشتە اند از جانب نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی خانوادە ایشان کە در شهرستان جوانرود از توابع استان کرمانشاە ساکن هستند مورد فشار قرار گرفتە اند.

شایان ذکر است کە در هفتە گذشتە بار دیگر خانوادە نام بردە از جانب نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی فراخواندە شدە و مورد تهدید و بی احترامی قرار گرفتەاند و از ‌آنها خواستە شدە کە شمارە ارتباطی و موقعیت سکونت پسرشان در اروپا را در اختیارشان بگذارند و از آنها خواستە شدە کە نامبردە از فعالیتهای خود دست بکشد و نامبردە را مسبب اعمال این فشارها دانستە اند این مسئلە سبب شدە کە اعضاء خانوادە و پدر و مادر پیر ایشان در طول شش سال گذشتە مدام در استرس و نگرانی بە سر ببرند و از امنیت روحی و روانی برخوردار نباشند.