تنها در کمتر از دو ماه بیش از 32 کولبر کشتە و زخمی بازداشت شدەاند.

0
1587

کشته و زخمی شدن بیش از 32 کولبر در دو ماه گذشته در حالی است که سالها تعداد زیادی ازین کولبران از سوی نیروهای هنگ مرزی و دیگر نیروهای مسلح کشته شدەاند, کە در مواردی بە دلیل ترس خانوادها از بازداشت و یا تهدید توسط حکومت اسلامی ایران سکوت کردەاند و اسامی بسیار زیادی از امار کشتە شدن کولبران ثبت نشدەاند.

مروڤایتی: بە گزارش سازمان حقوق بشر کوردستان روژهەلات  در کمتر از دو ماه بیشتر از 32 کولبر در شهرها و مناطق مرزی آذربایجان غربی کردستان کشته و زخمی شدەاند.

بنا به گزارشات که از کولبران مرزی تهیه شدە، تیراندازی این نیروها به سمت کاسبکاران مرزی، بدون اعلام هیچ گونه هشدار و شلیک هوایی صورت میگیرد, و تعداد زیادی هم ازین کولبران بر اثر مین های به جا مانده در جنگ عراق و ایران کشته یا معلول میشوند اما متاسفانه با اعتراض مردم و رسانەهای حقوق بشری هم در جمع آوری این مین ها اقدام عملی انجام ندادە و یا بر اثر فشار نیروهای “هنگ مرزی” و “سپاە پاسداران” این کولبران در حین فرار باعث سقوط به دره و ماندن در سرما و یغ زدگی و ریزش بهمن و آب رودخانەها و یا وارد مناطق مین گذاری شده میشوند که در نهایت باعث جان باختن و یا فلج و معلول شدن کولبران میشوند.

هادی امینی شهرستان « بانه » 22 ساله متاهل , شلیک مستقم جان باخت.

2/1/2018

موراد قادری شهرستان « ارومیه» 21 ساله مجرد ,شلیک مستقیم زخمی.

2/1/2018

مهران قادری شهرستان « ارومیه» 20 ساله مجرد , شلیک مستقم زخمی.

2/1/2018

رامین عصمت شهرستان « ارومیه» 19 ساله مجرد , شلیک مستقم زخمی.

6/1/2018

مسعود ویسی شهرستان« ثلاث باباجانی روستای شیخ صله» 25 ساله متاهل , شلیک مستقم جان باخت.

14/1/2018

فرهاد دستور  روستای« هورامان » 31 ساله متاهل , شلیک مستقیم جان باخت.

19/1/2018

شورش عمری شهرستان « مهاباد» 28 ساله متاهل , شلیک مستقم جان باخت.

21/1/2018

فریاد سالحپور شهرستان « بانه »24 ساله متاهل , شلیک مستقم زخمی.

26/1/2018

عمر تات شهرستان «سردشت» 26 سالە متاهل , شلیک مستقم زخمی .

26/1/208

فتاح رضوانی شهرستان « پیرانشار» 33 ساله متاهل , سقوط از ارتفاع جان باخت.

31/1/2018

یونس کازم زاده شهرستان «ایلام» 23 ساله مجرد , بر اثر مین جان باخت.

2/2/2018

فرهاد رحیم زاده روستای « هورامان » 22 ساله مجرد , شلیک مستقم زخمی .

6/2/2018

نجم الدین حسنی شهرستان « ارومیه » 29 ساله متاهل , شلیک مستقم زخمی.

7/2/2018

طاهر چشنی دل شهرستان «ارومیه» 35 ساله متاهل , سقوط از ارتفاع جان باخت.

7/2/2018

محمد کریمی شهرستان «سرواباد» 28 ساله متاهل , شلیک مسقتم زخمی.

 7/2/2018

صدیق رحیم پور فرزند جعفر شهرستان «بانه» 29 ساله متاهل , شلیک مستقم جان باخت.

7/2/2018

علی صدیق پور شهرستان« بانه » 31 ساله متاهل , بازداشت .

7/2/2018

خالند صدیق پور شهرستان« بانه » 27 ساله متاهل , بازداشت.

8/2/2018

رحمان رمضانی شهرستان « بانه » 36 ساله متاهل , شلیک مستقم زخمی.

10/2/2018

احمد همزه شهرستان« مریوان» 22 ساله مجرد , بازداشت به دلیل اعتراض کشتار کولبران.

10/2/2018

اسد محمدی فرزند سعید شهرستان «بانه» 29 ساله , بازداشت به دلیل اعتراض کشتار کولبران.

10/2/2018

شوانه رسولی شهرستان «بانه » 25 ساله متاهل , شلیک مستقم جان باخت.

15/2/2018

آکام جانفشان شهرستان «بانه » 28 ساله متاهل , بازداشت به دلیل اعتراض به کشتار کولبران.

19/2/2018

ابوبکر عبرانی فرزند رسول شهرستان «سردشت» 32 ساله متاهل , سقوط از ارتفاع جان باخت.

28/2/2018

ابراهیم راستی فرزند رحیم شهرستان « مریوان» 24 ساله , شلیک مستقیم جان باخت .

28/2/2018

کاوه رشیدی شهرستان «بانه» 27 ساله متاهل , شلیک مستقیم زخمی  .

28/2/2018

فریدون اهنی فرزند رحمان شهرستان «بانه » 23 ساله مجرد , شلیک مستقیم زخمی.

5/3/2018

خضر عبدالهی شهرستان «پیرانشار» 60 ساله متاهل , یخ زدگی در سرما جان باخت.

8/3/2018

رسول ملاوسو شهرستان «سردشت» 38 ساله متاهل , سقوط از ارتفاع زخمی.

8/3/2018

ابراهیم شاکری شهرستان «مریوان» 31 ساله متاهل , شلیک مستقیم جان باخت.

8/3/2018

پیمان فتاحی شهرستان «پاوه» 28 ساله متاهل , شلیک مستقیم زخمی.

9/3/2018

امیرخان رخیدە شهرستان« پیرانشهر »23 ساله مجرد , بر اثر مین جان باخت.

9/3/2018

مصطفی احمدزاده شهرستان «پیرانشهر» بر اثر مین زخمی شد.

9/3/2018

بیشتر از 4 کولبر دیگر همراە با امیرخان رخیده و مصطفی احمدزاده در شهرستان پیرانشهر بر اثر انفجار مین به شدت زخمی شدەاند

12/3/2018

امیر شیخه شهرستان «سردشت» 35ساله متاهل , سقوط از ارتفاع زخمی.

18/3/2018

محمد خانی شهرستان «مریوان» 34 ساله متاهل , سقوط از ارتفاع زخمی

ناصح سعیدی

گرد اورنده: ناصح سعیدی، فعال حقوق بشر کورد