محروم کردن دانشجوی زندانی از تماس با خانواده به دلیل رسانه ای کردن کارهای ضد انسانی

0
1023

مسئولین زندان اردبیل از دادن کارت تلفن به زندانی سیاسی ماهر کعبی خودداری می کنند.
مروفایتی:  بر اساس گزارشهای رسیده؛ مسئولین زندان اردبیل پس از شکستن کارت تلفن وی؛ کارت را تمدید نمی کنند و با بهانه های واهی این امر را به تعویق می اندازند. به وی گفته شده که کارت تلفن می بایست از تهران بیاید و پس از یک ماه داده خواهد شد. در حالیکه بطور معمول تعویض کارت یکساعته امکانپذیر است.
زندانی سیاسی ماهر کعبی از هفته گذشته که کارت تلفن وی ترک برداشت؛ تاکنون امکان تماس با خانواده نداشته است. مدیر داخلی زندان اردبیل فرهاد نوروزی عامل مستقیم این فشارها بر زندانیان سیاسی است.
این فشار بر زندانیان سیاسی و بطور خاص زندانی سیاسی ماهر کعبی به دلیل رسانه ای کردن کارهای ضدانسانی آنان از جمله شکنجه زندانیان عادی می باشد.
دانشجوی زندانی ماهر کعبی؛ فرزند رحیم متولد ۷ آذر ۱۳۷۱ در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۰؛ هنگامی که ۱۹ سال بیشتر نداشت؛ در شوش خوزستان دستگیر و مدت سه ماه در سلولهای انفرادی اطلاعات زیر بازجویی بوده است. وی به اتهام اقدام علیه امنیت؛ عضویت در سازمان آزادی بخش اهواز؛ ارسال اخبار به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شد. بنا به گفته نزدیکان این زندانی؛ وی به هیچ گروهی وابسته نبوده است.

ماهر کعبی در زمان بازداشتش در اطلاعات تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی قرار گرفته و حتی دندانهایش ریخت. اکثر اتهاماتی که در پرونده وی موجود است؛ با فشار و شکنجه بر وی تحمیل شده است.
برادر ماهر؛ احمد کعبی نیز در زندان کرمان محبوس است. این دو برادر که با هم دستگیر شدند؛ به شدت مورد شکنجه قرار گرفته و شکنجه های شدید باعث مشکلات شدید جسمی و روحی در وی شد.
ماهر کعبی هم اکنون در زندان مرکزی اردبیل در تبعید به سر می برد.