بانە/ نیروھای رژیم یک دامدار را در خواب بە گلولە بستند

0
564

یک دامدار کورد اھل سقز در بانە در اثر تیراندازی و ضرب و شتم ھمزمان توسط نیروھای انتظامی رژیم بە شدت دچار اسیب و نقص عضو شد.

بە گزارش خبرنگار مروفایتی در سقز، شورش قادرزادە ھر دو پا و کلیەی خود را از دست دادە است.

شورش قادری در ویدئویی کە منتشر کردە است، گفتە کە نیروھای انتظامی در روستای حاج عبدل بانە و در حین خواب بە وی تیراندازی کردە و ضمن شلیک یک گلولە بە کمرش، وی را نیز بە شدت مورد ضرب و شتم قرار دادەاند.
بە گفتەی پزشکان معالج، گلولە بە قطع نخاع و از دست دادن پاھا و ھمچنین ضرب و شتم شدید نیز بە از دست دادن کلیەھا انجامیدە است.

نیروھای رژیم تاکنون، نە تنھا درقبال آسیب رساندن بە شورش قادری پاسخگو نبودەاند، بلکە خانوادەی وی را در صورت پیگیری این مسالە تھدید کردەاند.

ضرب و شتم روستاییان توسط عناصر رژیم بارھا موجب مرگ این اقشار زحمتکش کوردستان شدە است.

شورش قادری کە ھمکنون در بیمارستان سنە تحت مداوای پزشکی است، بابت ھزینەی بیمارستان نادی از ضرب و شتم و تیراندازی نیروھای رژیم باید ١٣ میلیون تومان بپردازد.

شورش قادری متاھل و پدر دو کودک دوقلوی ٨ ماھە است.