بند زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر به طور کامل قرنطینه شده است

0
897

مروفایتی: بنا به گزارش رسیده به مروفایتی، طی چند روز گذشته و بنا بر دستور رئیس زندان و مقامات مسئول، سالن یازده بند چهار زندان رجائی شهر به طور کامل تخلیه شده است و سالن 10 این زندان نیز که مخصوص زندانیان عقیدتی میباشد و پس از اعدامهای تابستان گذشته، چند نفر در آن باقی مانده بودند نیز اکنون تخلیه شده و ظاهرا افراد باقیمانده نیز اعدام شده اند.

یک منبع موثق در این رابطه به خبرنگار مروفایتی گفت: “طی دو روز گذشته، رئیس   ریس بند ۳که ویژه فغالین کارگری می باشد، به زندانیان این بند دستور داده است که از برقراری هرگونه ارتباط با زندانیان سیاسی خودداری کنند و تهدید نموده است که در صورت عدم اطاعت از این دستور، به زندانهای دیگر منتقل خواهند شد.

وی همچنین افزود:بند ۳ که تنها و هواخوریهای آن، تنها راه باقیمانده جهت ارتباط با زندانیان سیاسی می باشد. اینجا اوضاع کاملا مشکوک می باشد و تغییرات نگران کننده و عجیبی در شرف وقوع است”.

همچنین زندانیان عادی بند چهار نیز منتقل شده اند و این بند نیز کاملا تخلیه شده است.

بر پایه این گزارش، اکنون و طی چند روز گذشته، اندرزگاه 4 سالن 12 که متعلق به زندانیان سیاسی می باشد به طور کلی قرنطینه شده است و این اوضاع نگران کننده می باشد و نشانگر احتمال وقوع رخدادهای ناگوار و اتخاذ تصمیمات هراس برانگیز می باشد.