فعال مدنی كورد جمعا به‌ سه‌ سال زندان محكوم شد

0
595

مروفایتی: بنا بر خبر رسیده به مروفایتی از سنندج، یک فعال مدنی كورد بنام شورش طهماسبی به‌ ٣ سال زندان محكوم شده‌ است.

شورش طهماسبی فعال مدنی و محیط زیستی كورد، از سوی دادگاه انقلاب استان سنندج به‌ ١ سال حبس تعزیری و ٢ سال حبس تعلیقی محكوم شده‌ است.

حكم حبس صادره  برای این فعال مدنی كورد از سوی دادگاه تجدید نظر استان سنندج نیز مورد تائید قرار گرفته‌ است.

یكی از اعضای خانواده‌ طهماسبی به‌ خبرنگار مروفایتی گفت: شورش تنها به‌ دلیل فعالیتهای مدنی مورد محاكمه‌ قرار گرفته‌ و به‌ ایشان اعلا، كرده‌اند كه‌ در روزهای اینده‌ باید خود را به‌ بخش اجرای احكام دادگاه انقلاب سنندج جهت انتقال به‌ زندان معرفی نماید .