کشتار دسته جمعی اسب و قاطر کولبران از سوی نیروهای انتظامی

0
2817

مروفایتی: بنا به گزارش رسیده به مروفایتی، نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در شهرستان سقز اقدام بە تیراندازی به سوی کولبران کورد نموده و سپس اقدام به کشتن اسب و قارهای انها نمود و اموال آنها را نیز مصادرە نموده اند.

روز شنبە ٢ بهمن‌ماه 1395 شمسی، نیروهای انتظامی در نزدیکی روستای ”بسطام” از توابع شهرستان سقز، اقدام بە تیراندازی بە سوی تعدای از کولبران کورد در این منطقە نموده اند کە منجر بە کشتە شدن ٤ رأس اسب کولبران شده است.

چند روز پیش نیز یک کولبر اهل سقز بە نام آزاد فیضی بە دلیل تعقیب و گریز نیروهای انتظامی از پرتگاه سقوط و جانش را از دست دادە بود.

در همین رابطە ٢٥ نفر از کولبرهای این منطقە از طرف نیروهای حکومتی رژیم در آن منطقە دەست گیر و تمام بارهایشان مصادرە شدە است.