شکنجه یک جوان کورد سقزی به مدت یک هفته در اداره اطلاعات

0
1569

مروفایتی: بنا بر گزارش خبرنگار مروفایتی، یک جوان کورد اهل سقز به مدت یک هفته کامل، توسط دو تن از نیروهای اطلاعات این شهر در بازداشتگاه اداره اطلاعات سقز به شکل فجیعی مورد شکنجه واقع شده است.

خبرنگار مروفایتی، هویت این جوان کورد را هیمن صالحی، ۱۹ساله، فرزند رحمان، اعلام کرده است.

این جوان کورد، روز سه شنبه هفته گذشته در محل کارش از سوی دو تن از ماموران اطلاعات به اتهام «ارسال ایمیل» به یک عضو از اعضای یکی از احزاب کوردی مخالف رژیم بازداشت و به مدت یک هفته گامل تحت بازجویی و شکنجه بوده است.

هیمن صالحی، امروزسه شنبه۱۱آبان ماه 1395 شمسی آزاد شد.

بنا به گزارش منابعی از شهر سقز، طی دوماه گذشته ۲مورد بازداشتی دیگر به همان شکل توسط اطلاعات سقز صورت گرفته است که در هر دو مورد بعد از شکنجه فجیع و طویل این دو شخص، آنان را آزاد کرده اند.

از سوی دیگر، بر اساس خبر رسیده به مروفایتی، ریبوار قزلجی، ۳۳ساله و اهل بوکان، روز چهارشنبه هفته گذشته از سوی ماموران اداره اطلاعات بوکان احضار و به مدت چهار روز کامل تحت بازجویی قرار داشته است.

 وی روز یکشنبه 11 آبان ماه 1395 شمسی، توسط اطلاعات بوکان آزاد شده است.

ریبوار  به اتهام تبلیغ علیه نظام احضار و شکنجه شده است و اکنون به طور موقت و تا اطلاع ثانوی آزاد شده است.

ریبوار قزلجی مهندس معماری بوده و متاهل بوده و یک فرزند نیز دارد.