اعتراض دختری که با رتبه سه رقمی نتوانست وارد دانشگاه فرهنگیان شود/اعتصاب کرد و در بیمارستان بستری شد

0
3197

هاوار: بنا به گزارشگر ما وی گفت: مردم شریف وآگاە مریوان خوب بدانید کە من گلاویژ ارژنگی فرزند فاتح با کد ملی ۳۸۱۰۴٦٦۷۳۵ وکسب رتبە ۳۴۵کنکور سراسری ۹٦ونفر اول رشتە انسانی دختران مریوان بدونە احتساب امتیاز خاصی توسط آسیاب تبعیض دارم لە میشم.در ضمن بندە درمرحلە اول انتخاب رشتە در فرهنگیان بنت الهدی سنندج پذیرفتە شدە ام ومراحل گزینش راهم با نمرە کامل قبول شدە ام ،حال در دقیقە ۹۰ شخص دیگری معرفی شدە آن هم رتبە بالا،لذا عاجزانە از جامعە درخواست مینمایم،کە کسی دلسوزانە این حق کشی را پیگیری بنماید.در ضمن بندە تا نرسیدن بە حق قانونی خود اعتصاب غذای خود را نشکستە وتامرحلە مرگ وخوسوزی جلو در آموزش وپرورش مریوان ادامە میدهم.

پدر این دانش آموز افزود: اعتراض و ناراحتی دختر بنده به این دلیل است که چرا باید فردی که رتبه خیلی بیشتر از وی را کسب کرده است در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شود اما وی با رتبه سه رقمی در این دانشگاه پذیرفته نشود.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here