‌بازیگوشی‌های رژیم در آبهای خلیج، تحریم‌های تازەی را بە ارمغان آورد

0
596

روژی کورد: بازی‌گوشی‌های بچەگانەی رژیم ایران در آبهای خلیج و گاف دستگیری گشتی‌های ٢ شناور آمریکایی، تحریم‌های جدید آمریکا علیە این رژیم را رقم زد.

روزنامەی کیهان چاپ تهران بە نقل از مرکز اطلاع رسانی کنگرەی آمریکا نوشتە است: ” ردی فوریس، نمایندەی جمهوری خواهان ویرجینیا پیشنویس قطعنامەای را بە کنگرە ارائە دادە است کە در صورت تصویب آن، حضور نظامیان رژیم در آبهای خلیج بە عنوان اقدامی تنش آفرین محکوم خواهد شد”.

در متن قطعنامە رژیم ایران بە عدم پایبندی بە قوانین بین المللی دریانوردی و نقض قطعنامەهای سازمان ملل متحد در آبراهەهای خلیج اشارە شدە و اقدامات نظامی ایران را در این مناطق دلیل بی ثباتی و افزایش تنش‌ها قلمداد نمودە و این بی توجهی‌ها را لازمەی واکنش آمریکا دانستە است.

اشارەی پیش نویس قطعنامەی این نمایندەی جمهوری خواه بە مانور شناورهای رژیم ایران در فاصلەی ١۵٠٠ یاردی ناو هواپیما بر ترومن در دسامبر ٢٠١۵، پرواز جنگندەهای رژیم بر فراز این ناو در ژانویه ٢٠١۶ و توقیف غیر قانونی ٢ شناور گشتی آمریکایی و گاف دستگیری خدمەی آن با تهدید اسلحە بودە است.

در ادامەی این پیش نویس آمدە است کە بی توجهی و عدم پایبندی نظامی‌های رژیم در آبهای خلیج در حالیست کە نیورهای آمریکا مکرر بر اساس قوانین بین المللی دریانوردی بە ملوانان ایرانی گرفتار کمک کردە و لی رژیم ایران در ١٢ ژانویە با دسگیری گشتیهای آمریکایی این قوانین را نقض کرد.

با این حال روزنامەی کیهان با سردبیری حسین شریعتمداری، روز گذشتە در گزارشی خواستارتوقیف کشتیهای تجاری آمریکا در تلافی بلوکە شدن ٢ ملیارد دلار از دارایی‌‌‌های رژیم از سوی آمریکا شدە بود.

اواسط ماه آپریل امسال بە دستور دیوان عالی آمریکا، ٢ ملیارد دلار از دارایی‌های  بلوکە شدەی رژیم ایران در آمریکا بە ٢٠٠ تن از خانوادەی سربازان کشتە شدەی آمریکایی در حملات تروریستی رژیم در سال ١٩٨٣ در بیروت، تعلق گرفت.

بلوکە شدەی این ٢ ملیارد دلار از پولهای رژیم و تعلق گرفتن آن بە خانوادەی سربازان کشتە شدە، واکنش سریح و تند بسیاری از مقامات رژیم ایران از جملە خامنەای را در پی داشتە است.

بعد از تعهدهای رژیم بە غرب کە بە برجام نام بردە می‌شود، تاکنون ٣ ملیارد دلار از نزدیک بە ۵٠ ملیارد دلار پولهای بلوکە شدەی رژیم تهران آزاد شدە کە ٢ ملیارد آن بلافاصلە بە دلیل اعمال تروریستی رژیم بە خانوادەی سرازان کشتە شدەی آمریکایی بە دەست نیروها تروریستی ایران، تعلق گرفت.

در اواسط ماه فوریە امسال نیز دادگاە فدرال آمریکا، رژیم ایران را بە دلیل مشارکت در حادثەی تروریستی ١١ سپتامبر، بە پرداخت ١٠ ملیارد دلار بە خانوادەی قربانیان محکوم کرد.

نظرات

پاسخی بگذارید