سخنان نخست وزیر بریتانیا در خصوص انتقال پناهجویان بە رواندا

0
9269