همسنگرانمان در الاحواز تنها نیستند،کوردستان حامی و پشتیبان جنبش الاحواز است، ما درد مشترک داریم.

0
2798

پیام جنبش استقلال طلبان کوردستان به ملت عرب در الاحواز اشغالی

همسنگرانمان در الاحواز تنها نیستند،کوردستان حامی و پشتیبان جنبش الاحواز است، ما درد مشترک داریم.

اعتراضات گسترده  ملت عرب در الاحواز از شامگاه پنج شنبه ٢٤ تیر در پی فراخوان مردمی در شبکه‌های اجتماعی پیرامون اعتراض به شرایط بی‌آبی، سیاست‌های انتقال آب و سدسازی، قطع حقابه کشاورزی و تالاب‌ها ‌و قطع مکرر آب شرب خانگی ،آغار شدە و تاکنون نیز با وجود سرکوب و حملە نیروهای رژیم اشغالگر ایرانی بە مردم، اعتراضات همچنان ادامە دارد و اکثر شهرهای الاحواز را در برگرفتە است.

ملت عرب در الاحواز کە خاک و سرزمینشان از سوی رژیم استعمارگر ایرانی اشغال شدە است، از کمترین امکانات ابتدایی زندگی محرومند و این نیز در حالیست کە بیشترین درآمد رژیم ایران از فروش نفتی است که زیر پای ملت عرب و در سرزمین اشغالی الاحواز قرار دارد.
اگر نفت برای بسیاری از ملل در کشورهای منطقە باعث رفاه و توسعه و آبادانی و خوشبختی شدە است، در الاحواز آشغال شدە توسط ایران، با پول همین نفت این ملت را زندانی، شکنجە، سرکوب و قتل و عام میکنند.

درد مشترک، دشمن مشترک و همسایگی ما در آیندەای نزدیک بعنوان دو دولت مستقل کوردستان و الاحواز، میطلبد کە ما در کنار یکدیگر، حامی و پشتیبان مبارزات و جنبشهای کوردستان و الاحواز و دیگر ملل غیر فارس باشیم که رهایی و آزادی همگی ما در گرو اتحاد، همپیمانی و همصدایی ماست.

جنبش استقلال طلبان کوردستان ضمن حمایت از جنبش اعتراضی الاحواز و محکوم کردن جنایات رژیم، از ملت کورد در کوردستان تحت اشغال ایران و سایر ملل غیر فارس اعم از بلوچ،تورک آذربایجانی،کاسپین و … که خاک و جغرافیایشان توسط رژیم ایران اشغال شدە است، درخواست میکند که همزمان با ملت الاحواز در جهت سرنگونی رژیم ایران بپا خاستە و از خیزش مردمی الاحواز، عملا حمایت کنید.

جنبش استقلال طلبان کوردستان
٢٥ تیرماه ٢٧٢١ کوردی
١٦ جولای ٢٠٢١ میلادی

نظرات