آخرین آمار زندانیان سیاسی کورد محکوم بە اعدام+اسامی

0
787

روژی کورد: ٢٢ کنشگر سیاسی کورد بە اتهام عضویت و همکاری با احزاب کورد اپوزیسیۆن رژیم اسلامی در ایران، همکنون در زندانهای ایران با احکام سنگین اعدام روبرو هستند.

بنا بە گزارشات انتشار یافتە، حکم اعدام بیشتر این فعالین سیاسی کورد از سوی دیوان عالی رژیم ایران تائید شدە و اعدام شماری از این کنشگران سیاسی قریب الوقوع است.

بە گفتەی منابع مطلع، خانوادەی این زندانیان سیاسی کورد در چندین نوبت از طرف نهادهای امنیتی رژیم احضار و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفتەاند که از اطلاع رسانی در مورد فرزندشان خوددار کنند.

بیشتر این افراد بدون حق انتخاب وکیل و حتی بدون  وکلای تسخیری از طرف دادگاههای انقلاب رژیم محاکمە و بە اعدام محکوم شدەاند.

این فعالین سیاسی از طرف دستگاه قضایی حکومت اسلامی در ایران بە همکاری و عضویت در احزابی چون (حزب حیات آزاد کوردستان “پژاک”)، کوملە کوردستان ایران و حزب دموکرات کوردستان ایران متهم هستند.

اسامی و مشخصات زندانیان کورد محکوم بە اعدام:

زندان اتهام تاریخ بازداشت اهل نام
رجایی شهر محارب_ئەندامەتی ٢٩٣٨٩ نهاوند هوشنگ رضایی ١
ارومیه عضویت شهریور ٩٠ سلماس رضا ملازادە ٢
ارومیه عضویت ١۶۴٩٠ سردشت ابراهیم عیسی‌پور ٣
ارومیه همکاری سنندج عبداللـە سروریان ۴
سنندج همکاری ١٣۵٨٩ مریوان بختیار معماری ۵
ماکو عضویت ٨٧ انور رستمی ۶
رجایی شهر عضویت ١۴۵٨٨ مریوان زانیار مرادی ٧
رجایی شهر عضویت ١٣۵٨٨ مریوان لقمان مرادی ٨
ارومیه عضویت ٧١٠٨٨ سلماس بهروز آلخانی ٩
ارومیه محارب_همکاری ١۴۴٩٠ سردشت سیروان نژاوی ١٠
ارومیه تبلیغ_عضویت فروردین ٩٠ مهاباد علی افشاری ١١
ارومیه تبلیغ_عضویت فروردین ٩٠ مهاباد حبیب افشاری ١٢
ارومیه عضویت ١۵٣٨٧ سلماس جمال محمدی ١٣
ارومیه عضویت ٢٠٧٨٧ سڵماس سامی حسینی ١۴
سنندج محارب_عضویت ١٨٨۶ سنندج حبیب‌اللـه لطیفی ١۵
سقز محارب_عضویت ١۶١٨٢ سقز مصطفی سلیمی ١۶
مهاباد محارب_عضویت هاوینی ٩٠ مریوان سامان نسیم ١٧
ارومیه همکاری ٢٠۴٩١ ارومیه صابر مخلد ماوانە ١٨
ارومیه محارب_عضویت ۴١٨٩ بوکان محمد عبداللهی ١٩
مهاباد محارب_همکاری ٢۴١١٩٢ مهاباد صابر شیخ‌عبدالله ٢٠
مهاباد محارب_همکاری ٢۴١١٩٢ مهاباد حسین عثمانی ٢١
مهاباد محارب_همکاری ٢۴١١٩٢ مهاباد دیاکو رسول‌زاده ٢٢

از دیگر سو ۵ زندانی سیاسی کورد بە اتهام عضویت در حزب دموکرات کوردستان ایران با احکام سنگین حبس ابد روبرو هستند و همەی این فعالین سیاسی بە زندان شهرهای هزاران کیلومتر دور از محل سکونت خود تبعید شدەاند.

بە گفتەی همبندیهای این ۵ فعال سیاسی کورد کە سالهاست از آخرین ملاقات آنها می‌گذرد، مدت ١٧ تا ٢۴ سال است کە در زندانهای جمهوری اسلامی محبوس هستند و احکام این زندانیان نیز از طرف دیوان عالی رژیم ایران تایید شدە است.

اسامی زندانیان سیاسی کورد محکوم بە حبس ابد:

زندان اتهام تاریخ بازداشت اهل نام
رجایی شهر عضویت ٩٣٧٣ شاهین دژ محمد نظری ١
یزد عضویت ١٢٣٧۵ کامیاران والی درودی ٢
رجایی شهر عضویت مردار ٧٩ مهاباد خالد فریدونی ٣
رجایی شهر عضویت مرداد ٧٩ مهاباد عمر فقیەپور ۴
یزد عضویت ١٢٣٧۵ جوانرود عمر امامی ۵

تهیە و تنظیم : تواری کوردستان Tawari kurdistan

نظرات

پاسخی بگذارید