مصاحبەی اختصاصی “ڕۆژی کورد” با فعال سیاسی عرب الاحوازی”یاسر اهوازی” در زمینەی اتحاد ملل ساکن در جغرافیایی سیاسی موسوم بە” ایران”.

0
1659