ڕۆژی کورد رسانەی مستقل کوردستان.

0
1120

ڕۆژی کورد : رسانەی مستقل و صدای تمامی اقشار جامعە کوردستان با تمام افکارات سیاسی موجود در جامعە کوردستان و همچنین صدای ازادی خواهان تمام جامعەهای فارسی،ترکی،عربی،بلوچی، کاسپینی و دیگر ملل موجود در جغرافیای سیاسی موسوم بە ایران است.

ڕۆژی کورد : برای انعکاس صدای ازادی خواهان تمام ملل ساکن در جغرافیای سیاسی ایران بە زبان های کوردی،فارسی،ترکی،انگلیسی،عربی ، فرانسوی، بلوچی و چندین زبان دیگر فعالیت می کند.

شما نیز با ارسال مقالات،اخبار، مصاحبە و …همیار و پشتیبان ڕۆژی کورد باشید.

 

نظرات