مصاحبه روژی کورد با “سیمین تختی “ فعال سیاسی شرق کوردستان در زمینه ی تاثیر دنیای مجازی بر‌روی زندگی جوانان و نوجوانان کوردستان

0
549

۱ شما دنیای مجازی را چگونە ارزیابی می کنید ، ایا دنیای مجازی را یک دنیای مصنوعی برای نزیک کردن انسان ها بە همدیگر توصیف می کنید یا بلعکس ؟

فضای مجازی یکی از شیوەهای برقراری ارتباط مصنوعی است ، در این فضا با توجە بە این کە علائم غیر کلامی بە صورت محدود مورد استفادە قرار می گیرد توانایی تشخیص هیجان و انگیزەی افراد برای یکدیگر قابل تشخیص نیست.
در فضای مجازی می بینیم کە افراد راحتر حاشیە میرن و از واقعیت دور
می شوند در حالی کە در حالت حضوری این موضوع کمترە، بە طوری کە در فضای مجازی زبان بدن کمتر مورد استفادە قرار می گیرد و افراد قابل تشخیص نیستند.
در فضای مجازی افراد بیشتر می توانند از ماسک های شخصیتی استفادە کنند،
درکل در فضای مجازی افراد کمتر توان عواطف و احساسات خودشان را بە شیوەی حضوری می توانند نشان بدهند.

۲ چگونگی استفادە صحیح از دنیای مجازی در پرورش نوجوانان و جوانان را چقدر مهم و ضروری میبینید ، نقش خانوادە بە عنوان اصلی ترین بنیاد جامعە در استفادە صحیح از دنیای مجازی را چگونە ارزیابی می کنید؟

استفادە از فضای مجازی برای نوجوان و جوان با توجە بە شرایط سخت و شرایط خانوادە می تواند متفاوت باشد.
برای کنترل کردن استفادە از فضای مجازی توسط نوجوانان در درجەی اول خانوادە و درجەی دوم دوستان اهمیت زیادی دارند.
خانوادە یکی از نهادهای مهمی است کە می تواند آموزش نحوە استفادە از فضای مجازی را بە نوجوان ارائە بدهد، باتوجە بە اینکە در ردەی سنی 13 ساڵ بە باڵا نوجوان گرایش بالای بە اسقلال و مستقل شدن دارد کنترل استفاده از فضای مجازی توسط نوجوان می تواند برای خانوادە چالش برانگیز باشد خانوادە می تواند با بەرنامە ریزی شخص ،زمان و نحوەی استفادە کردن از فضای مجازی را برای نوجوان برنامە ریزی کند ؛مثلا در قبال یک کار ،شخص اجازەی استفادە از فضای مجازی را صادر کند مثلا درقبال انجام دادن تکالیف درسی یک یا دو ساعت مشغول بە فضای مجازی باشد .
هر چ سن نوجوان بالاتر می رود استفاده از این قاعدە سخت تر می شود و بنابراین باید آموزش های بیشتر دادە شود مثلا در مورد خاطرات اسفادەی زیاد از فضای مجازی و اینکە تٲثیرات سنی آن گفتە شود و از سن 18 سالگی بە بعد کە فرد وارد جامعە دانشگاە می شود در این شرایط خانوادە نمی تواند کنترل بر آن داشتە باشە و باید از منابعی مثل دوستان و دانشگاە برای آموزش استفادە از فضای مجازی استفادە کرد و همچنین رسانە های اجتماعی

۳ دنیای مجازی چگونە میتواند جوانان و نوجوانان را از خطرات احتمالی و سر در گمی دور کند ، ایا دنیای مجازی را میتوان بە عنوان یکی از سر درگمی های جوانان و نوجوانان در جامعە تلقی کرد ؟

می تونیم بگیم اینکە جواب سئوال 3 باعث آشفتگی می شود یا نمی شود بە جوابی کە در سئوال 2 دادیم ارتباط دارد نحوەی کنترل ، آموزش و ….. دارد اگە در واقع این موارد رعایت شود فضای مجازی نمی تواند فضایی برای آشفتگی باشد بلعکس باعث پیشرفت و شکوفایی استعدادهای فردی شود اگر در جواب این سئوال جوابمان بلە باشد می تونیم بگیم کە استفادەی بیش از حد ز دنیای مجازی می تواند عوارض جسمانی و همچنین عوارض روانشناختی داشتە باشد بلە می تواند منبع آشفتگی باشد.

٤ نوجوانانی کە در سن بلوغ هستند در اوج اسیب پذیری اجتماعی قرار دارند ، دنیای مجازی چگونە این نوجوانان را بە سمت و سو های درست یا غلط میکشاند؟

در واقع در سن بلوغ فرد براساس الگوگیرهایی کە دارد و الگوهای مختلفی کە در اختیار دارد سعی در انتخاب یک الگو برای تنظیم رفتارهای روزمرەی خود و دستیابی بە اون الگو هستش در واقع شاید بگیم کە آسیب فضای اجتماعی از این لحاظ کە در تعریف الگوها و یا تبلیغات بالایی کە برای الگوها وجود دارد نوعی در واقع حالت فریب خوردگی را در نوجوان بە وجود بیارد در واقع با تبلیغ هایی کە در فضای مجازی وجود دارد فرد انتخاب های صحیحی از لحاظ الگوی مناسب و متناسب با ویژگی شخصیتی خودش را ندارد شاید بگم در فضای مجازی وقتی در بارەی یک شخص خاص تبلیغات صورت می گیرد فرد تحت تاثیر اون تبلیغات با توجە بە اینکە کانال ها و پیج های زیادی وجود دارد کە اینا با کاربران زیاد در واقع یک الگو را تعیین می کنند تصمیم با همانندسازی با اون الگو می کند در این حالت چون بلوغ فکری و شناختی فرد خواب هستش می تواند در انتخاب الگو دچار اشتباە بشود در واقع این مشکلات در سنین بالای 25مشخص می شود مثلا متوجە می شود رشتەی مورد علاقە یا شغل مورد علاقە یا انتخاب دوستان متوجە می شود کە این انتخاب ها را اشتباە کردە شاید بگم اصلی ترین بحرانی کە در فضای مجازی در سن بلوغ بتواند مشکل ساز باشد سوق دادن فرد بە طرف الگوهای نادرست و در نتیجە انتخاب های نادرست باشە.

٥ نقش کانال های اجتماعی احزاب و جریانات سیاسی کوردستان در اگاە سازی جوانان و نوجوانان و همچنین طرز صحیح استفادە از دنیای مجازی چقدر بر جوانان میتواند تاثیرگذار باشد؟

یکی از وظایف احزاب سیاسی آموزش مسائل سیاسی و رشد بینش سیاسی اعضا و هوادارانش است. یکی از مبادی آموزش در عصر حاضر شبکەهای اجتماعی است کە همەی اقشار جامعە از آن بهرەمند میشوند و روزانە اطلاعات زیادی از این طریق در دسترس عموم و بخصوص در دسترس جوانان قرار میگیرد. در این بین، آموزشهای کلی در ارتباط با مسائل سیاسی و روشنگریهای احزاب سیاسی در شبکەهای اجتماعی بە وفور بە اشتراک گذاشتە میشود کە با توجە بە سیاست سانسورهای خبری و اطلاعاتی در رسانەهای جمهوری اسلامی، این شبکەها هواداران بسیاری پیدا کردە و روزانە اطلاعات فراوانی از طریق همین شبکەهای اجتماعی دست بە دست میشود.

نظرات