مشخصات ۲۱۶ تن از اعضای احزاب کوردستان ایران که در اقلیم کوردستان از سوی جمهوری اسلامی ایران ترور شده اند

0
10832

تهیه و تنظیم: مرکز روژی کورد

برگردان به فارسی: هلمت معروفی

مشخصات ۲۱۶ تن از اعضای احزاب کوردستان ایران که در اقلیم کوردستان از سوی جمهوری اسلامی ایران در فاصله سالهای ۱۹۹۱ میلادی تا ۱۹۹۷ میلادی، ترور شده اند به شرح ذیل است:

۱- عبدالله بیژنفر، اهل مهاباد، عضو حزب دمکرات که در ۲۰.۹.۱۹۹۰ در شهر رانیه ترور شده است.

۲- حبیب عوده، اهل سنندج، عضو کومله که در ۵.۶.۱۹۹۱ در شهر رانیه ترور شده است.

۳- احمد کوردکوشی، اهل اردویل، عضو حزب دمکرات که ۲۲.۸.۱۹۹۱ در شهر سلیمانیه ترور شده است.

۴- ملا رسول کوردی، عضو حزب دمکرات، مورخه ۳۰.۹.۱۹۹۱ در روستای بولی ترور شده است.

۵- منصور علیپور، عضو حزب دمکرات، ۳۰.۹.۱۹۹۱ در روستای بولی ترور شده است.

۶- جلیل جلیلی، عضو حزب دمکرات ، ۳۰.۹.۱۹۹۱ در روستای بولی ترور شده است.

۷- جمال زوری، عضو حزب دمکرات، سال ۱۹۹۱ در دولی شهید شده است.

۸- کمال زوری، برادر جمال زوری و عضو حزب دمکرات، سال ۱۹۹۱ در دولی شهید شده است.

۹- کمال قادرزاده، عضو حزب دمکرات، سال ۱۹۹۱ در شهر پینجوین ترور شده است.

۱۰- محمدآرام فتحی، عضو کومله، اهل کرمانشاه، ۲۷.۸.۱۹۹۱ در زرگویز ترور شده است.

۱۱- سارم فرهادی، اهل سنندج، عضو کومله، مورخه ۱.۹.۱۹۹۱ در قلادزی ترور شده است.

۱۲،۱۳،۱۴- حسین علی پور مشهور به حسو، سید رسول گردی و جلیل مامائی، هر سه اهل پیرانشهر و عضو حزب دمکرات، مورخه ۲۹.۹.۱۹۹۱ در ایزنی بولی ترور و شهید شدند.

۱۵- سعید یزدان پناه، اهل بوکان، عضو اتحادیه مبارزین کوردستان، مورخه ۱۸.۹.۱۹۹۱ در سلیمانیه ترور شده است.

۱۶- خالد سقزی، هضو حزب خبات، اهل سقز، سال ۱۹۹۱ ترور شده است.

۱۷- محمد بابایی، اهل سقز، سال ۱۹۹۱ در سلیمانیه ترور شده است.

۱۸- کمال قادرزاده، عضو حزب دمکرات، اهل مریوان، ۱۲.۱.۱۹۹۲ در سلیمانیه ترور شده است.

۱۹- سید محمود خدری، عضو کومله، اهل سقزف ۱۲.۱.۱۹۹۲ در سلیمانیه ترور شده است.

۲۰- محمد مشهور به (دایی حمه)، عضو حزب دمکرات، ۱۲.۱.۱۹۹۲ در کاولوک ترور شده است.

۲۱- شاپور فیروزی، عضو حزب دمکرات، ۲۱.۵.۱۹۹۲ در رانیه ترور شده است.

۲۲- محمد رحمانی، عضو حزب دمکرات، اهل پیرانشهر، ۲.۶.۱۹۹۲ در شهر چومان ترور شده است.

۲۳،۲۴،۲۶،۲۵- علی تاتوره، اهل مریوان، هادی محمودی، اهل اورامانات، سالار ساعدپناه، اهل سنندج؛ همگی عضو حزب دمکرات، ۳۰.۶.۱۹۹۲ در حلبچه ترور شدند.

۲۷- ابراهیم شیخی بالدار، عضو حزب دمکرات، اهل بوکان، ۱۷.۶.۱۹۹۲ در اربیل (هولیر) ترور شد.

۲۸- ستار جلالی، عضو حزب دمکرات، اهل نوسود، ۱.۹.۱۹۹۲ در “مام خطیب” ترور شد.

۲۹،۳۰- خضر الماسی، اهل اشنویه و محمد معروفی، اهل پیرانشهر، ۱.۹.۱۹۹۲ در “مام خطیب” ترور شدند.

۳۱،۳۲،۳۳،۳۴و۳۵- طاهر منوچهری، اهل نوسود، شاهرخ مرادی، انور ابراهیمی، صلاح مرادی، رشید رستمی، همگی عضو حزب دمکرات و اهل سنندج، ۱۲.۱۱.۱۹۹۲ در “دربندیخان” ترور شدند.

۳۶- محمد نظری، اهل قلغان، عضو حزب زحمتکشان، سال ۱۹۹۲ در “عربت” ترور شد.

۳۷،۳۸و۳۹- سیف الله، رضا و کامران سلیمانپور، همگی عضو حزب دمکرات و اهل سقز، در کمپ باریکه، ۱۸.۱۰.۱۹۹۲ ترور شدند.

۴۰- محمد مهربانی، عضو حزب دمکرات، اهل مریوان، ۱۸.۱۰.۱۹۹۲ در “کمپ باریکه” ترور شد.

۴۱و۴۲- کریم و احمد گالی، اعضای حزب دمکرات و اهل مریوان، ۱۸.۱۰.۱۹۹۲ در “پینجوین” ترور شدند.

۴۳- کامران شافعی، عضو حزب دمکرات، اهل مهاباد،۱۰.۳.۱۹۹۳ در رانیه ترور شد.

۴۴- امیر بایاب، عضو کومله، اهل بوکان، ۱.۲.۱۹۹۳ در سلیمانیه ترور و زخمی شد.

۴۵- جمال نامی، عضو حزب دمکرات، اهل سنندج، ۲۲.۷.۱۹۹۳ در سلیمانیه ترور شد.

۴۶و۴۷- سعدون عباسی، اهل مهاباد و احمد فاطمی عضو حزب دمکرات، ۱۱.۵.۱۹۹۳ در رانیه ترور شدند.

۴۸- رفیق محمدی، عضو کومله، اهل مریوان، ماه هفت سال ۱۹۹۳ در “زرگویز” ترور شد.

۴۹- دکتر بهرام، عضو حزب دمکرات، اهل تبریز، ۲۵.۷.۱۹۹۳ در “رانیه” ترور شد.

۵۰- ملا احمد درویشی، عضو حزب دمکرات، اهل ارومیه، ۶.۹.۱۹۹۳ در “دیانا” ترور شد.

۵۱- صدیق رشیدی، عضو حزب دمکرات، ۳.۱۰.۱۹۹۳ در “سلیمانیه” ترور شد.

۵۲- محمد مجاهدی، عضو حزب دمکرات، اهل سردشت، ۱۱.۱۲.۱۹۹۳ در “حاجی آبد” ترور شد.

۵۳- محمد شیخه پور، عضو حزب دمکرات، اهل پیرانشهر، ۱۱.۱۲.۱۹۹۳ در “سنگسر” ترور شد.

۵۴- محمد بوکانی مشهور به “دایی حمه”، عضو حزب دمکرات، اهل بوکان، سال ۱۹۹۳ در “دیانا” ترور شد.

۵۵،۵۶،۵۷ و ۵۸- حسین شماعی، عبدالله رسولزاده، رسول عثمانی و محمد محمدپور، اعضای حزب دمکرات، در مرکز دفتر سیاسی در “بولی”، ۱۲.۳.۱۹۹۳ ترور شدند.

۵۹- محمود خلخالی، عضو حزب دمکرات، ۲۸.۷.۱۹۹۳ در “بولی” ترور شد.

۶۰- مصطفی هورامان، عضو حزب دمکرات، ۱۲.۱.۱۹۹۴ در “اربیل” ترور شد.

۶۱- شریف رحمانی، عضو سازمان خبات، اهل مهاباد، ۱۲.۱.۱۹۹۴ در “سلیمانیه” ترور شد.

۶۲- جلال حسینی، عضو حزب دمکرات، اهل کانی سانان، ۱۵.۳.۱۹۹۴ در “کانی سانان” ترور شد.

۶۳- فتاح سعیدی، عضو حزب دمکرات، اهل ارومیه، ۲.۴.۱۹۹۴ در “سلیمانیه” ترور شد.

۶۴- عثمان عثمانی، عضو کومله، اهل سردشت، ۱۰.۹.۱۹۹۴ در “رانیه” ترور شد.

۶۵- رشاد کریمی، عضو کومله، اهل مهاباد، ۱۵.۳.۱۹۹۴ در “سلیمانیه” ترور شد.

۶۶ و۶۷- واسع و صالح جهانگیری، اعضای حزب دمکرات، اهل بوکان، ۲.۴.۱۹۹۴ در “حلبچه” ترور شدند.

۶۸- علی حیدری، عضو حزب دمکرات، اهل شاه آباد، ۲۳.۴.۱۹۹۴ در “دربندیخان” ترور شد.

۶۹ و۷۰- امیر و عبدالله ایزدی، اعضای حزب دمکرات، ۲۴.۴.۱۹۹۴ در “سلیمانیه” ترور شدند.

۷۱- ابراهیم ساعدی، عضو حزب دمکرات، اهل سنندج، ۲۴.۴.۱۹۹۴ در “سلیمانه” ترور شد.

۷۲- احمد محمدپور، عضو حزب دمکرات، اهل سقز، ۱۲.۶.۱۹۹۴ در “سلیمانیه” ترور شد.

۷۳- ابوبکر سبکتین، عضو حزب دمکرات، اهل اشنویه، ۱۶.۶.۱۹۹۴ در “دیانا” ترور شد.

۷۴- قادر مامه گوله، عضو حزب دمکرات، اهل سردشت، ۲۲.۶.۱۹۹۴ در “ماوت” ترور شد.

۷۵- کریم بال افکن، عضو حزب دمکرات، اهل مریوان، ۲۴.۶.۱۹۹۴ در “پینجوین” ترور شد.

۷۶- علی اصغر الماسپور، عضو حزب دمکرات، اهل سنندج، ۱۹.۷.۱۹۹۴ در “رانیه” ترور شد.

۷۷- ابراهیم رحمانی، عضو حزب دمکرات، اهل کامیاران، ۱۹.۷.۱۹۹۴ در “رانیه” ترور شد.

۷۸- احمد روئین تن، عضو حزب دمکرات، اهل ارومیه، ۲۳.۷.۱۹۹۴ در “دیانا” ترور شد.

۷۹- مراد محمدزاده، عضو حزب دمکرات، اهل ارومیه، ۲۴.۷.۱۹۹۴ در “باسرمه” ترور شد.

۸۰- مراد جولا، عضو حزب دمکرات، اهل ارومیه، ۳۰.۷.۱۹۹۴ در “دیانا” ترور و زخمی شد.

۸۱و۸۲- یوسف مولودی و قادر قلندری، اعضای حزب دمکرات، اهل پیرانشهر، ۳۰.۷.۱۹۹۴ در “دیانا” ترور شدند.

۸۳- شیرین وطن خواه، عضو کومله، اهل بانه، ۱۰.۱۰.۱۹۹۴ در “زرگویز” ترور شد.

۸۴- احمد نادری؛ عضو کومله و اهل بانه، ۲.۵.۱۹۹۴ در “سلیمانیه” ترور و زخمی شد.

۸۵- کاظم رفعتی، عضو کومله، اهل بناب، ۵.۷.۱۹۹۴ در “سلیمانیه” ترور شد.

۸۶- اسعد سلیمی، عضو کومله، اهل بانه، ۵.۷.۱۹۹۴، در “سلیمانیه” ترور و زخمی شد.

۸۷- بهروز ایوبی، عضو کوملیه، اهل سنندج، ۵.۷.۱۹۹۴ در “سلیمانیه” ترور و زخمی شد.

۸۸- حسن محمدی، عضو کومله، اهل دیواندره، ۵.۷.۱۹۹۴ در “سلیمانیه” ترور و زخمی شد.

۸۹- صلاح امانی، عضو کومله و اهل مهاباد، ۵.۷.۱۹۹۴ در “سلیمانیه” ترور و زخمی شد.

۹۰- شادی صالحی، عضو کوملیه و اهل بانه، ۵.۷.۱۹۹۴ در “سلیمانیه” ترور و زخمی شد.

۹۱- شیدا بانه ای، عضو کومله، اهل بانه، ۵.۷.۱۹۹۴ در “سلیمانیه” ترور و زخمی شد.

۹۲- ستار قادری، عضو کومله، اهل مربزاو، ۵.۷.۱۹۹۴ در “سلیمانه” ترور و زخمی شد.

۹۳- محمد درخشان، عضو حزب دمکرات، ۲۰.۷.۱۹۹۴ در “دیانا” ترور شد.

۹۴- محمدامین بایزیدی، عضو حزب دمکرات، ۲۱.۷.۱۹۹۴ در “دیانا” ترور شد.

۹۵- اکبر تیموری، عضو کومله، اهل کرمانشاه، ۴.۸.۱۹۹۴ در “سلیمانیه” ترور شد.

۹۶- کشتمند عباسی، عضو کومله، اهل کرمانشاه، ۴.۸.۱۹۹۴ در “سلیمانیه” ترور شد.

۹۷- عبدالله سوزی، عضو حزب دمکرات، اهل مریوان، ۹.۸.۱۹۹۴ ترور شد.

۹۸- محمد رشیدی، عضو حزب دمکرات، اهل مریوان، ۱۲.۸.۱۹۹۴ در “حلبچه” ترور شد.

۹۹- عمر کورده، عضو حزب دمکرات، اهل بوکان، ۲۲.۹.۱۹۹۳ در “سنگسر” ترور شد.

۱۰۰- مولود سلیم اوغلو، عضو حزب دمکرات، اهل مهاباد، ۲۲.۱۱.۱۹۹۴ در “حاجیاوا” ترور شد.

۱۰۱- اکبر منبری، عضو حزب دمکرات، اهل سنندج، ۲.۱۱.۱۹۹۴ در “بازیان” ترور شد.

۱۰۲- حسین اجاقی، عضو حزب دمکرات، اهل سردشت، ۴.۱۱.۱۹۹۴ در “حاجیاوا” ترور شد.

۱۰۳- خالد جهانی، عضو حزب دمکرات، اهل بوکان، ۲۲.۱۱.۱۹۹۴ در “سلیمانیه” ترور و زخمی گردید.

۱۰۴- حسن جت، عضو حزب دمکرات، اهل مهاباد، ۲۵.۱۱.۱۹۹۴ در “قلادزی” ترور شد.

۱۰۵- حسن بازرگان، عضو حزب دمکرات، اهل پیرانشهر، ۲۷.۱۱.۱۹۹۴ در “رانیه” ترور شد.

۱۰۶- نوری مهابادی، عضو حزب دمکرات، اهل مهاباد، ۶.۱۲.۱۹۹۴ در “اربیل” ترور گردید.

۱۰۷- محمد شیخه، عضو حزب دمکرات، اهل پیرانشهر، ۷.۱۲.۱۹۹۴ در “سنگسر” ترور شد.

۱۰۸- جلال خانه خولی، عضو حزب دمکرات، اهل سردشت، ۱۲.۱۲.۱۹۹۴ در “قلادزی” ترور شد.

۱۰۹- محمدسعید قادری، عضو حزب دمکرات، اهل نوسود، ۱۴.۱۲.۱۹۹۴ در “کویسنجاق” ترور شد.

۱۱۰- صدیق سقزی، عضو حزب دمکرات، اهل سقز، ۲۷.۱۲.۱۹۹۴ در “سلیمانیه” ترور شد.

۱۱۱- محمود لاویسانی، عضو کومله، اهل مریوان، ۲۸.۱۲.۱۹۹۴ در “پینجوین” ترور شد.

۱۱۲- مراد شکری، اهل سرپل ذهاب، ماه ۱۲ سال ۱۹۹۴ در “سلیمانیه” ترور شد.

۱۱۳و۱۱۴- امیر ایزدی و محمد محمدپور، اعضای حزب دمکرات، ماه ۱۲ سال ۱۹۹۴ در “بازیان” ترور شدند.

۱۱۵- عبدالله ریانی، عضو حزب دمکرات، ماه ۱۲ سال ۱۹۹۴ در “داربنکان” ترور شد.

۱۱۶- محمد کلهوری، عضو کومله، اهل مهاباد، ماه ۱۲ سال ۱۹۹۴ در “سلیمانه” ترور شد.

۱۱۷- خالد محمدی، عضو حزب دمکرات، اهل مهاباد، ۵.۱.۱۹۹۵ در “شقلاوه” ترور شد.

۱۱۸- حیدر خسروی، عضو حزب دمکرات، اهل بانه، ۹.۱.۱۹۹۵ در “سلیمانیه” ترور و زخمی شد.

۱۱۹- محمد خالق حفیدی، عضو حزب دمکرات، اهل سردشت، ۱۲.۱.۱۹۹۵ در “سلیمانیه” ترور و زخمی شد.

۱۲۰- محمد نانوا، عضو سازمان خبات، اهل سقز، ۱۲.۱.۱۹۹۵ در “بازیان” ترور شد.

۱۲۱- حیدر عبدالله بگ، عضو سازمان خبات، اهل بانه، ۱۹.۱.۱۹۹۵ در شهر “دوکان” ترور شد.

۱۲۲- اسماعیل انجیری، عضو حزب دمکرات، ۹.۲.۱۹۹۵ در “سلیمانیه” ترور شد.

۱۲۳- سعدون بارزان، عضو حزب دمکرات، اهل بوکان، ۷.۲.۱۹۹۵ در “رنیه” ترور شد.

۱۲۴- آذر برزین، عضو حزب دمکرات، اهل مهاباد، ۷.۲.۱۹۹۵ در “رانیه” ترور شد.

۱۲۵ و۱۲۶- بارزان انجینه ای و مظفر محمدی، اعضای حزب دمکرات، اهل سقز، ۲۱.۲.۱۹۹۵ در “سلیمانیه” ترور شدند.

۱۲۸ و۱۲۷- محمد عبدالهی و سلیمان چکرده، اعضای خطب دمکرات، اهل پیرانشهر، ۱.۴.۱۹۹۵ در “باسرمه” ترور شدند.

۱۲۹- نجم الدین شریعت پناه، عضو حزب دمکرات، اهل سردشت، ۲۲.۵.۱۹۹۵ در “اربیل” ترور شد.

۱۳۰- دکتر علی دبیری، عضو حزب دمکرات، اهل ارومیه، ۲۴.۵.۱۹۹۵ در “رانیه” ترور شد.

۱۳۱ و۱۳۲- عثمان کیانی و عثمان فرمان، اعضای کومله، اهل مریوان، ۲.۶.۱۹۹۵ در “سلیمانیه” ترور شدند.

۱۳۳- سید عسکر حسینی، اهل مریوان، ۱۶.۶.۱۹۹۵ در “سلیمانیه” ترور شد.

۱۳۴- قادر فلاحی، اهل اشنویه، ۸.۷.۱۹۹۵ در “سلیمانیه”، ترور شد.

۱۳۵- رحیم محمودی، عضو حزب دمکرات، ۱۶.۷.۱۹۹۵ در “رانیه” ترور شد.

۱۳۶- فاروق محمودی، عضو حزب دمکرات، ۲۰.۷.۱۹۹۵ در “اربیل” ترور شد.

۱۳۷- ناصر پیرانی، عضو حزب دمکرات، اهل مهاباد، ۲۰.۷.۱۹۹۵ در “اربیل” ترور شد.

۱۳۸- خسرو بایزیدی، عضو کومله، اهل بوکان، ۲۷.۷.۱۹۹۵ در “رانیه” ترور و زخمی شد.

۱۳۹- عسکر رستمی، عضو حزب دمکرات، اهل قلغان، ۲۲.۹.۱۹۹۵ در روستای “روست” ترور و کشته شد.

۱۴۰و۱۴۱- مصطفی قادرزاده و حسین دمه، اعضای حزب دمکرات، اهل پیرانشهر۱۶.۱۰.۱۹۹۵ در “رانیه” ترور شدند.

۱۴۲و۱۴۳- سید طالب حسینی و سید مسلم حسینی، اهل دیواندره، ۲۲.۱۰.۱۹۹۵ در “سلیمانیه” ترور شده اند.

۱۴۴و۱۴۵- حسن خالقی و عزیز کریمی، عضو حزب دمکرات، اهل اشنویه، ۱.۱۱.۱۹۹۵ در “دیانا” ترور و زخمی شدند.

۱۴۶- خالق احمدنزاد، عضو کومله، اهل بانه، ۲۸.۱۱.۱۹۹۵ در “دربندیخان” ترور و زخمی شد.

۱۴۷- جلیل کسروی، عضو کومله، اهل تهران، ۲۸.۱۱.۱۹۹۵ در “دربندیخان” ترور و زخمی شد.

۱۴۸- عمر دهستانی، عضو حزب دمکرات، اهل وهاباد، ۶.۱۲.۱۹۹۵ در “حریر” ترور شد.

۱۴۹- عثمان رویان، عضو حزب دمکرات، اهل اشنویه، ۲۰.۱۲.۱۹۹۵ در “اربیل” ترور شد.

۱۵۰- ابوبکر رحیمی، عضو حزب دمکرات، اهل نقده، ۲۰.۱۲.۱۹۹۵ در “اربیل” ترور شد.

۱۵۱- غفور مهدیزاده، عضو حزب دمکرات، اهل نقده، ۲۱.۱۲.۱۹۹۵ در “کویسنجاق” ترور شد.

۱۵۲- علی امینی، عضو حزب دمکرات، اهل سقز، ۲۱.۱۲.۱۹۹۵ در “کویسنجاق” ترور شد.

۱۵۳- صدیق عبداللهی، عضو حزب دمکرات، اهل سردشت، ۲۱.۱۲.۱۹۹۵ در “کویسنجاق” ترور شد.

۱۵۴- محمد سوری، عضو حزب دمکرات، ماه ۱۲ سال ۱۹۹۵ در “اربیل” ترور شد.

۱۵۵- حاجی عبدالله صالح زاده، اهل سقز، ۱۲.۱.۱۹۹۶ در “سلیمانیه” ترور شد.

۱۵۶- رحمان شعبان نژاد، عضو حزب دمکرات، اهل بانه، ۲.۱.۱۹۹۶ در “سلیمانیه” ترور شد.

۱۵۷- طاهر (شاهو) روحانی، عضو کومله و اهل کامیاران، ۱۴.۲.۱۹۹۶ در “سلیمانیه” ترور شد.

۱۵۸ تا ۱۷۰- فرامز کشوری، طاهر عزیزی، عثمان رحیمی، حسن علیپور، فریق حسنزاده، جهانگیر ابراهیمی، پریزاد آبرندی، عثمان شیخانی، علی بابل و علی شاداب، همگی اهل اشنویه، همراه با حسن ابراهیم زاده، محمدامین ابراهیمی (اهل پیرانشهر)، همگی اعضای حزب دمکرات، مورد حمله تروریستی قرار گرفتند. در این میان حسن علیپور، فریق حسنزاده، جهانگیر ابراهیمی، پریزاد آبرندی، محمدامینی ابراهیمی، عثمان شیخانی، علی بابل، علی شاداب و عبدالکریم جلالی زخمی شده و بقیه شهید شدند.

۱۷۱- کاوه حکیم زاده، عضو حزب دمکرات، اهل سردشت، ۲۱.۷.۱۹۹۶ در “رانیه” ترور شد.

۱۷۲- جعفر بایزیدی، عضو حزب دمکرات، اهل اشنویه، سال ۱۹۹۶ در “اربیل” مفقودالاثر شدند.

۱۷۳- محمد ملایی، عضو سازمان خبات، اهل بانه، سال ۱۹۹۶ مورد حمله تروریستی افراد مسلح جمهوری اسلامی قرار گرفته و زخمی شد.

۱۷۴- محمد قلغانی، عضو حزب دمکرات، اهل سرپل ذهاب، ۱۸.۷.۱۹۹۶ در “اربیل” ترور شد.

۱۷۵- رحیم چگالی، عضو حزب دمکرات، اهل پیرانشهر، ۲۴.۸.۱۹۹۴ در “اربیل” ترور شد.

۱۷۶- قادر آکلون، عضو حزب دمکرات، اهل مهاباد، ۲۴.۸.۱۹۹۶ در “چوارقورنه” ترور شد.

۱۷۷- علی درماهی تیله کو، عضو سازمان خبات، اهل سقز، ۷.۱۰.۱۹۹۶ در “حلبچه” ترور شد.

۱۷۸ تا ۱۸۳- ارشد رضایی فرزند صادق، اخل روستای شوشمی از توابع پاوه، محمدعزیز قادری، فرزند کریم، اهل روستای نروی از توابع پاوه، داریوش اسلامدوستف فرزند محمد، اهل نوسود، یونس محمدپور، فرزند نعیم، اهل پاوه، مظفر کاظمی، فرزند مولود اهل پاوه، عدنان اسماعیلی، فرزند محمد، اهل روستای هجیج از توابع پاوه، معروف سهرابی، فرزند محمدسعید، اهل پاوه، همگی اعضای حزب دمکرات، مورخه ۱۸.۱۱.۱۹۹۶ از سوی جنبش اسلامی کوردستان عراق به جمهوری اسلامی تحویل داده شده و چند سال بعد اجرای حکم اعدام شش تن از آنها به صورت رسمی از سوی حزب دمکرات اعلام شده است. داریوش اسلامدوست از زندان متواری شده و نجات پیدا کرد.

۱۸۴ تا ۱۸۹- علی محمدی، اهل بوکان، ناصر حیدری، اهل کرمانشاه، رحمان اسماعیلی، اهل مریوان، مصطفی امین  پور، اهل بوکان و کمال زنگ بنگ، اهل سنندجی از اعضای اتحادیه مبارزین کوردستان، ۷.۱۲.۱۹۹۶ در “پیرمگرون” دستگیر و به جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شدند.

۱۹۰- حسین پاییزی؛ عضو حزب دمکرات، سال ۱۹۹۶ از سوی افراد مسلح جمهوری اسلامی ترور شد.

۱۹۱- جعفر عمربیل، عضو حزب دمکرات، ۳۰.۱۱.۱۹۹۶ در “سلیمانه” ترور شد.

۱۹۲- آمانج سوری (کودک خردسال چهار ساله) که خانواده وی عضو حزب دمکرات بودند، ۳۰.۱۱.۱۹۹۶ از سوی جمهوری اسلامی ترور گردید.

۱۹۳- حامد احمدی، عضو حزب دمکرات، ۸.۷.۱۹۹۶ در “تانجه رو” ترور شد.

۱۹۴- عبدالله گیروتزاده، عضو حزب دمکرات، ۱۹.۱.۱۹۹۷ در “دیانا” ترور شد.

۱۹۵- عباس بدری، عضو حزب دمکرات، ۴.۲.۱۹۹۷ در “سلیمانیه” ترور شد.

۱۹۶- عطا فیضی، عضو حزب دمکرات، ۶.۲.۱۹۹۶ ترور و کشته شد.

۱۹۷- حسین حمزه پور، عضو حزب دمکرات، ۱۴.۲.۱۹۹۷ در “رانیه” ترور شد.

۱۹۸- فریدون فرددوست، عضو حزب دمکرات، ۱۴.۲.۱۹۹۷ در “سلیمانیه” ترور شد.

۱۹۹- سلیم کریمزاده، عضو حزب دمکرات، ۱۰.۳.۱۹۹۷ در “کانی قرژال” ترور شد.

۲۰۰- شاهباز محمدی، عضو حزب دمکرات، ۲۳.۴.۱۹۹۷ در “سلیمانیه” مفقودالاثر شد و تاکنون مفقودالاثر می باشد.

۲۰۱- اطیف نقشبندی، عضو حزب دمکرات، ۱۷.۵.۱۹۹۷ در “اربیل” ترور شد.

۲۰۲- مولان سواره، عضو حزب دمکرات، ۳.۶.۱۹۹۷ در راه “کویسنجاق به سلیمانیه” ترور شد.

۲۰۳ و ۲۰۴- غالب علیزاده و امجد ملایی، اعضای حزب دمکرات، ۱۴.۸.۱۹۹۷ در “سلیمانیه” ترور شدند.

۲۰۵ و۲۰۶و۲۰۷- سعید مرادی، آرمان ژه کالا و اسماعیل امکی، اعضای حزب دمکرات، ۱۹.۸.۱۹۷۷ در راه “شهر دوکان و کانی خان” ترور شدند.

۲۰۸- جمال نیکوجریان، عضو حزب دمکرات، ۳.۱۲.۱۹۹۷ در “کویسنجاق” ترور شد.

۲۰۹- منصور فتاحی، عضو حزب دمکرات، ۸.۱۲.۱۹۷۷ در “شهر دوکان” ترور شد.

۲۱۰- یدالله شیرین سخن، عضو حزب دمکرات، ۱۸.۱۲.۱۹۹۷ در “کویسنجاق” ترور شد.

۲۱۱- سید منصور ناصری، عضو حزب دمکرات، ۸.۱۲.۱۹۷۷ در “کویسنجاق” ترور شد.

۲۱۲- حسین زینتی، عضو حزب دمکرات، ۲۰.۱۲.۱۹۹۷ در “سلیمانیه” ترور شد.

۲۱۳- محمدمصطفی آرشی، عضو حزب دمکرات، ۱۲.۱۲.۱۹۹۷ در “کویسنجاق” ترور شد.

۲۱۴- منصور محمدی، عضو حزب دمکرات، ۲.۱۰.۱۹۹۷ در “کویسنجاق” ترور شد.

۲۱۵ و ۲۱۶- ابوبکر اسماعیل زاده و رفعت حسینی، اعضای حزب دمکرات، ۸.۱۱.۱۹۹۷ در “دروازه کویسنجاق” ترور شدند.

 

نظرات