استمرار جنگ روانی و تبلیغات بی اساس رژیم بر علیه ملت کورد

0
2995
لایق مرادی
لایق مرادی

نگارنده: لایق مرادی

با شروع فصلی جدید از مبارزات مسلاحانه احزاب کورد و بخصوص حزب دمکرات کوردستان ایران، در داخل ایران شاهد شروع دور تازه ای از دسیسە‌ها و سناریوهای ساختگی رژیم جمهوری اسلامی در می باشیم سناریوهای جدیدی که جهت مخدوش کردن چهرە‌ احزاب و مبارزات ملی دمکراتیک کوردها، توسط عاملین رژیم  انجام می گردد. طی چند ماه گذشتە‌ فیلم شور شیرین در یوتیوپ منتشر شد سپس فیلم جاش و کاک در شبکە‌ 3‌ سیما منتشر شد و به صورت گسترده ای در دنیای مجازی منتشر شد.

15327624_1225900764123364_1056990391_n

ناظر سیاسی به وضوح مشاهده می کند که  جمهوری اسلامی ایران به صورت وسیعی سعی دارد تا از طریق رسانە‌های ایران در داخل و خارج، احزاب و کشورهای همسایە‌ را  عامل فقر وعقب ماندگی جامعە‌ معرفی نماید. همچنان کە‌ کارگردان این فیلم و کارگردان اصلی در صحنه سیاسی ایران،‌ بە‌ آن پرداختە‌ و سعی بر آن دارد تا حاکمین ایران را  ناجی بشریت معرفی نماید و کشورهای منطقه را حامی احزاب کوردی معرفی نماید، احزابی که به ظن جمهوری اسلامی پایگاه مردمی ندارند.

این تلاشهای بی بنیاد رژیم ایران در حالی انجام می گیرد که آمارهای منتشره از داخل نظام و توسط مراکز خود رژیم، بیانگر واقعیتها و میزان اختلاس، فقر و فحشا و اعتیاد به مواد مخدر و …غیره می باشد و طی جدیترین پروندە‌ و افشاگری، فاضلترین و محبوترین قاری این رژیم و محبوب بیت رهبری، بە‌ شاگردان نوجوان و کودک کلاسهای قرآنی اش تجاوز نموده است‌ و حال بجای قصاص بر مبنای آیات قران و شریعت اسلام بجرم لواط،  سعی در متهم کردن شاکیان دارند، درست همانند پروندە‌ سعید مرتضوی کە‌ بجای قصاص، تنها به پرداخت دویست هزار تومان محکوم گردید و دهها نمونە‌ دیگر از جملە‌ بابک زنجانی که بحث را به افصیل می کشاند و از حوصله آن خارج است.

در گذشته نیز، زمانی کە‌ رهبری سیاسی و اجتماعی کوردستان تا حد زیادی در اختیار احزاب سیاسی کورد بود اما دنیای دیجیتال و شبکە‌های اجتماعی بە‌ گستردگی امروز نبود،  رژیم با  در اختیار داشتن رسانە‌های حکومتی، تبلیغات منفی گستردە‌ای علیە‌ این احزاب برپا نموده بود تا حدی که اگر شهروندی کورد بە‌ شهرهای دیگر ایران سفر میکرد، بالاجبار با این پرسش روبرو میشد که :”آیا واقعیت دارد کە‌ کوردها آدمها را سرمیبرند؟ لابد آنهم با پنبه”

15328153_1225900767456697_1802648649_nکمتر کسی از کوردهای ایران پیدا میشود کە‌ با این پرسش روبرو نشدە ‌باشد، هر چند بیشتر ایرانیان با جواب طرف مقابل کورد خویش بە‌ اقناع نمیرسیدند و تبلیغات رژیم تا حد وسیعی توانسته بود در میان ایرانیان تاثیرگذار باشد، اما امروزە‌ با گسترش شبکە‌های اجتماعی و فراگیر شدن دامنه اینترنت، می شود قسمت اعظم و روی حقیقی مسائل را دید و تدریجا مردم آن غول ترسناکی را کە‌ رژیم از کوردها در ذهن آنها مجسم و تداعی نموده بود از میان می رود.

اینک مردمان ایران به وضوح می بینن که این تنها پیشمرگە‌ها هستند کە‌ عرصە‌ را بر شیطان اصلی تنگ نموده و میخواهند نقاب را از چهرە‌  شیطانی و جن زده آنان بردارند، بویژه که اینک با وجود خطرات داعش این گروه تروریستی و ضد انسانیت قرن، این حقیقت برای مردم ایران و جهانیان باردیگر  ثابت شد کە‌ پیشمرگها منجیان صلح و آزادی هستند و تنها دشمن اصلی کورد و پیشمرگە‌ تروریست و حامیان آن هستند.

ملت کورد و پیشمرگە‌ هیچگاه خواهان و عاشق جنگ و خشونت و خونریزی نبوده و نیستند بلکە‌ این جبر جغرافیائی و  ظلم حاکمان بودە‌ است کە‌ سلاح را در دستان صلح خواه آنان نهاده است و مرگ در آغوش آزادگی و در زندگی را بر‌ ذلت ترجیح داده و می دهند. وقتی بە‌ گذشتە‌ ملت کورد در هر چهار بخش کوردستان بنگری، جدای از دولتها و حاکمیت، مردمان آن دیار نیز در سرکوب و کشتار مستمر و متداوم کوردها با دیکتاتوریتها همصدا و هم  نظر بودە‌اند، بە‌ فرمان جهاد خمینی لبیک گفتند و در بخش دیگر کوردستان نیز، اعراب بە‌ کشتار و قتل عام و شیمیایی صدام افتخار میکردنند، اما امروزە‌ همان مفتخرین برای نجات جان خود بە‌ کوردهای به اصطلاح آنان “تروریست “پناە‌ آوردە‌اند  و کوردها ملجأ و پناه آنها و خانواده هایشان شده اند.

 با نگاهی مختصر و اجمالی بە‌ رسانە‌های ملی رژیم (صدا و سیمای جمهوری اسلامی) ، بە‌ این فکر فرو خواهیم رفت کە‌ کشورهای غربی چطور با این فلاکت و بدبختی میتوانند زندگی کنند، این همە‌ بیکار و بی خانمان و کارتون خوابها …. چطوری میخواهند زندە‌ بمانند ؟! چطور امکان دارد در جامعە‌ائی با این سطح از فساد زندگی کرد و تشکیل خانوادە‌ داد؟……..اما حتی یە‌بار  ندیدە‌ایم در مورد کوچکترین مشکلات عادی مردم ایران حرف بزنند چە‌ برسە‌ بە‌ فقرو فساد و فحشا و بیکاری و اعدام، ولی در عوض روزانە‌ شاهد پخش برنامە‌ها و جلسات قرانی سعید طوسی قاری محبوب رهبر خواهیم بود، تا مبادا جامعە‌ بە‌ بیراهە‌ کشاندە‌ شود ….

رسانه های رژیم نە‌ تنها هرگز در مورد مشکلات عدیدە‌ی داخلی حرف نمیزنند‌ بلکه بیان کنندگان آنرا نیز  بە‌ محارب و اقدام علیە‌ امنیت ملی متهم و محکوم می نمایند، طی سی و هفت سال حاکمیت رژیم شاهد اعدام و زندانی نمودن هزاران نفر از مردم عادی و  فعال مدنی و سیاسی تحت این جرائم بودە‌ایم و در همین هفتە‌های اخیر بود کە‌ در زندان رجائی شهر کرج  49نفر بخ صورت دسته جمعی و تنها طی یک روز  اعدام شدند،  بحث اعدامهای دهە‌ شصت و قتل عامهای دستە‌ جمعی و اعدمهای روزانە‌ نیز جای خود دارد.

کسانی کە‌ سعی در متهم نمودن دیگران دارند باید خود حداقل پیشینە‌ایی درخور شایستە‌ داشتە‌ باشند کە‌ بە‌ آن افتخار کنند،  اگر از ابتدای بر روی کار آمدن رژیم تا بە‌ امروز بخواهیم بە‌ وضعیت سیاسی و معیشتی و حقوقی ….ایران چشمی بیندازیم تنها یک مورد  نیز نخواهیم یافت کە‌ بتوان از آن یاد کرد  اما اینجا بر بخش اندکی از سیاستهای رژیم در کوردستان نظری می افکنیم:

1- آسمیلاسیون سیاسی و فرهنگی و مذهبی ملت کورد

2- افتخار بالاترین رتبە‌ فقر و بیکاری در کشور بە‌ مردم کورد

3- بالاترین رتبە‌ اعدام و زندان سیاسی کورد نسبت بە‌ جمعیت کشور

4- غارت و تاراج سرمایە‌ ملی و منابع طبیعی و اثار باستانی

5- نابود کردن طبیعت بکر و اثار باستانی کوردستان برای سد سازی جهت انتقال اب بە‌ مناطق مرکزی ایران

6-  زندانی و فراری دادن فعالین سیاسی و فرهنگی و مذهبی

7-  محرومیت از زبان و هویت ملی

8- کشتن بە‌ اتهام کسب امرار معاش(کولبری)

……

رژیم از زمان بر روی سر کار آمدن تا بە‌ امروز نە‌ تنها قصد خدمت بە‌ کوردستان و استانهای حاشیە‌ نشین را نداشتە‌ و ندارد، هیچ وقت آنان را از خود ندانستە‌ و همیشە‌ متهم بە‌ تجزیە‌ طلبی و وابستگی‌ بە‌ اسرائیل و امریکا و بە‌ تازگی هم عربستان دانسته و می داند و همیشە‌ از کوردستان بە‌ عنوان یک‌ پایگاە‌ نظامی استفادە‌ کردە‌ و بە‌ هر نحوی سعی در سرکوب و ارعاب  این ملت دارند کە‌ جهت رسیدن به این امر بە‌ هر راهی از اعدام و زندانی کردن مردم، ویران کردن و اتش زدن طبیعت و مناطق مسکونی بە‌ بهانە‌ مبارزە‌ با ضد انقلاب، بە‌ رگبار بستن کولبران بە‌ بهانە‌ مبارزە‌ با قاچاق و غیره، متوسل شده است.

اما سوالی کە‌ ذهن مخاطب رو بە‌ خود مشغول میکنند پارادکس در رفتارهای رژیم است، از یکسو با کوچک شمردن و منحلە‌ قلمدادن کردن احزاب کوردی و از سوی دیگر با رزمایشها و مانورهای نظامی سعی در بزرگ جلوە‌ نشان دادن خود و نادیدە‌ گرفتن احزاب دارد، اما با این همە‌ ادعا چرا این همە‌ واهمە‌ بە‌ قول رسانە‌ ملی اونم از چند تروریست!!!!

این نمائی از شبکە‌ استانی کوردستان است کە‌ در چند روز اخیر بە‌ مشابە‌ دوران جنگ با عراق میماند و مخاطب رو یاد اون دوران می اندازد، رژیم  بە‌ خوبی میدادند کە‌ طی 37حکمرانی بر ایران و کوردستان چە‌ کارنامە‌ درخشانی دارد،  چە‌ جنایتهایی کە‌ مرتکب نشدە‌ و چە‌ فرزندان غیوری کە‌ بیگناە‌ بر بالای دار نبردە‌،  و بە‌ خوبی از  پشتیبانی مردم کورد از فرزندان غیور خود اگاه است، میداند کە‌ پیشمە‌رگە‌ جان خود رو برای ازادی ملت و مبارزە‌ با دیکتاتور فدا میکند و مردم حامی و پشتیبان انها هستند

بخوبی اگاه است کە‌ خیزش دوبارە‌ احزاب و روی اوردن بە‌ مبارزە‌ مسلحانە‌ در نتیجە‌ سیستهای غلط رژیم حاکم و بە‌ بن بست رسیدن و ناامید شدن از شیوە‌ مبارزات مدنی است، رژیمی کە‌ جواب تمامی انها رو با سرکوب ترس خفقان و ترور رهبران و اعدام فعالین سیاسی داد و راهی جز مبارزە‌ مسلحانە‌ باقی نگذاشت و اینک نیز  با  متوسل شدن بە‌ زور و دستگیری فعالین سیاسی و پخش اخبار کذب و فرافکنی شایعات،  فشار بە‌ احزاب اقلیم کوردستان، حملە‌ بە‌ روستائیان بە‌ بهانە‌ پناه دادن پێشمرگە‌ها ….  سعی در مهار و کنترل ان دارد اما انگار نمیخاهد بپذیرد کە‌ ملت کورد با اعدام قاضی محمد و ترور رهبران دیگر (دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی)نە‌ تنها نابود نشد بلکە‌ عزم خود را راسختر نمودە‌ و این نابودی تنها سرنوشت دیکتاتوران است، همان سرنوشتی کە‌ نصیب صدام حسین شد

  لذا این جنگهای روانی و فشارهای مضاعف هیچ تاثیری در صورت مسئلە‌ ندارە‌ و بر عکس تصورات و تبلیغات همیشگی رژیم جهت انصراف کردن جوانان و ملت کورد از حمایت احزاب سیاسی و رسیدن بە‌ حقوق خود، عزم انان را راسختر نمودە‌ و با اگاهی کامل بە‌ مبارزە‌ جهت رسیدن بە‌ حقوق خود ادامە‌ می دهند .

حکومت اخوندی 37سال با مکر و فریب مردم و با پول و باج دادن بە‌ قدرتهای خارجی توانستە‌ بە‌ حاکمیت ظالمانە‌ خود ادامە‌ بدهد، اما با شروع درگیریهای منطقە‌ائی،  امدن داعش و دخالت ایران در سوریە‌ و لبنان و یمن … جهت ناامن کردن منطقە‌ برای دستیابی بە‌ اهداف خود و دور کردن ایران از ناامنی جامعە‌ جهانی و بخصوص امریکا رو بە‌ این قناعت رسوندە‌ کە‌ بزرگترین عامل جنگ و درگیری و ناامنی خود ایران است کە‌ توانستە‌ همە‌ رو بە‌ بیراهە‌ ببرە‌ . اما با انتخاب دونالد ترامپ بعنوان رئیس جمهور جدید امریکا و تحمیل قطعنامە‌های جدید انگار روبروز عرصە‌ بر حاکمین تنگتر خواهد شد، هر چند  دولتهای غربی هیچ وقت حامی و پشتیبان ملت کورد نبودە‌اند و همیشە‌ جهت  منافع خود با دشمنان ملت کورد سرسازگاری داشتە‌اند و سرکوب و کشتار ما را نادیدە‌ گرفتە‌اند، اما ذات دیکتاتوریت بر اینست کە‌ همیشە‌ اصرار بر  فتح جهان دارد کە‌ بهیمن خاطر سر خود رو بر باد می دهد، امیدوارم کە‌ هر چە‌ زودتر نصیب حاکیمن ایران  نیز بشود و ملت کورد هم بعد از سالهای طولانی مبارزە‌ بە‌ حقوق اولیە‌ خود دست یابد .

نظرات