بلوچستـان ءِ پليـں شهيـدان ءَ هـــزاراں ســـلام

0
2167
بلوچستان ءِ شهیدانی کاروان سک دراج انت ءُ  درستیں شهید بلوچ راج ءُ  گلزمین ءِ پهر ءُ شان  اَنت۰   وتن ءِ شهیدانی یات ءِ تاجگ دارگ  تمامیں بلوچانی  زمّه انت۰

ڈیه ءِ شهیدانی  بُرزیں گروپ ءِ  باروا منا وانوکانی کمک سکّ پکار انت۰ اپسوزی گپ ایش انت که مئے اے شهید کم یات کنگ بنت۰ اے هما شهید اَنت که تهران ءِ هنوگیں واکدارانی بنگیجی سالاں  بیداریں بلوچانی اولی ردا ماں رونشتی بلوچستان  اوشتاتگ اتنت۰  آ شیرمردان زالمانی هلاپ ءَ چست بوتنت  ءُ وتی کیمتی ساه ءُ زند په ایردستین مردم ءِ رکّینگ ءَ ندر کتنت۰ آ بلوچانی درد ماراِتگ اتنت ءُ په اِلاج ءُ  درمانے ءَ شوهاز اتنت۰
شهید ابراهیم اشکان، شهید خسرو مبارکی، ، شهید سلیم کهرازهی، شهید چراغ محمدی، شهید فقیر محمد زین الدینی، شهیدارشد رحمانی ، شهیدعبدالرحیم رئیسی، شهیدصادق ریگی، شهید صمد حسین زهی، شهیدآهرداد سپاهی، شهیدصدیق دیده ورءُ شهیدمحمد گل ریگی بلوچ راج ءِ بے درورین ءُ زانتکاریں ورنا اَتنت۰
آ برزیں سراں تهران ءِ انسان دژمنیں واکدارانی  تیرانی آماچ بوتنت۰ آ  بلوچستان ءِ ابدمانیں شهید اَنت ءُ آهانی مکهیں ماتانی نازینک هچبر تاوان نه بنت۰

اداں چه درستیں وانوکاں دستبندی کناں که اے شهیدانی زندهال ءِ باروا اگاں چیزے زاننت یا که آهانی اکس اِش هست، شنگ اِش بکننت۰ اے بلوچ پسگانی شهید بیگءِ روچ ءُ ماه ءُ سال شوهاز  کنگ لوٹنت۰ چه اشانی نام ءُ کارکرد بایدانت بلوچ پدریچ سهی به بنت۰
بلوچستـان ءِ پليـں شهيـدان ءَ هـــزاراں ســـلام
محمد کریم بلوچ

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here