په بلوچ راج ء نامء که بی توارنت

0
1139
پیغامی کوتاه به زبان بلوچی در حمایت از اعتراض برحق و مشروع ملت ایران و  برای نسل جوان بلوچ که شانه به شانه با دیگر ایرانیان به پاخاستند و به مصاف استبداد رفتند و فریاد برآوردند: چهل سال فساد و تباهی و سرکوب و ناکامی بس است. هزار درود بر این نسل بپا خاسته؛ و ما هم پشتیبان و حامی آنها خواهیم بود. نسلی که نقاب کاذب را از چهره روباه مکار (حسن روحانی) برداشت.
(ای گوندین پسوء و کلوء په بلوچستان ء یلین ورنایان  که این نوکین آشوپ تها چون شیر و مزاری گلروا چست بوتگنت تا وتی دیهه واستا هیلتی بکننت و په وت دگه دنیایی و نوکین راهی جور بکننت. شاباشنت شما را. ما هم شمئی پشت هستین و شمئی توارء دنیاء رسینن. کامیاب باتت که شما بی توارین بلوچ نام “توار” کـُت.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here