دستگیری و بازداشت فعالین و مردم مدنی خلق عرب در الاحواز از سوی نهادهای امنیتی ایران ادامه دارد

0
1344

دو هفته از انتفاضه خلق ستمدیده و قهرمان خلق عرب اهواز می گذرد. در این دو هفته شاهد تحولاتی در تکامل و ارتقاء مبارزه خلق عرب هستیم .افزايش تعداد بازداشت شدگان، آنها را در بين بازداشتگاه هاى اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه و عمليات كارون ونيروى انتظامى تقسيم كردند.

مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر از سوی فعالین حقوق بشر احوازی، روز شنبه 18 فروردين قرار بود 250 نَفَر از آنها را به زندان شيبان(مجتمع حرفه آموزى احواز) و بعضى را به زندان سپيدار منتقل كنند، تعدادى از بازداشت شدگان نيز به ديگر شهرها منتقل شدند.

روز شنبه 18 فروردين قرار بود 250 نَفَر از آنها را به زندان شيبان(مجتمع حرفه آموزى اهواز) و بعضى را به زندان سپيدار منتقل كنند، تعدادى از بازداشت شدگان نيز به ديگر شهرها منتقل شدند.

اوج بازداشتها بعد از آتش سوزى قهوه خانه النوارس در بازارچه كيان شهر احواز بود، كه مردم آن را يك توطئه وبرنامه ريزى شده توسط نهادهاى امنيتى جهت تغيير حركت مسالمت آميز مردم عرب به خشونت و همچنين پوششى بر اعتراضات مردم مى دانند، در اين آتش سوزى 11 نَفَر كشته و شمارى از جوانان عرب مجروح شدند، اكثر اين افراد جوانانى هستند كه در تظاهرات شركت مى كردند و حتى بعضى از آنها با قيد وثيقه آزاد شده بودند.

در بين بازداشت شدگان ده ها زن،نوجوان و جوانانى با رده هاى سنى بين 16-25 ساله مى باشد، همچنين شمارى از معترضان مجروح شدند كه توسط نيروهاى امنيتى بازداشت شدند، بعضى از خانواده ها نيز با مراجعه به ستاد خبرى جهت مشخص شدن سرنوشت فرزندانشان بازداشت شدند.

مجيد عياشى از اهالى كوت عبدالله در 10 فروردين 1397 توسط اداره اطلاعات بازداشت شده است و تا كنون هيچ اطلاعى از آن در دست نيست، عياشى بدليل فعاليتهاى سياسي سابقه 4 سال حبس دارد.

جواد سياحى از اهالى كوت عبدالله در 10 فروردين 1397 توسط اداره اطلاعات بازداشت شده است و تا كنون هيچ اطلاعى از او در دست نيست.

همچنین 20 فروردین ماه 1397 شمسی، نويسنده و فعال فرهنگى شهروند عرب ناصر مزرعه از اهالى شهر ابوحميظه توسط اداره اطلاعات بازداشت شده است.

همچنین 20 فروردين 1397، فعال فرهنگى هادى جلالى از اهالى شهر خفاجيه (سوسنگرد) توسط اداره اطلاعات دستگیر و بازداشت شده است.

خالد طرفى از اهالى كوت عبدالله نیز در 10 فروردين 1397 توسط اداره اطلاعات بازداشت شده است و تا كنون هيچ اطلاعى از او در دست نيست

اسامى بعضى از بازداشت شدگان كه تا كنون هويت آنها مشخص شده است،به شرح زير است:(با توجه به زياد بودن بازداشتها اين ليست بروز مى شود)

شهر احواز:

١-خديجه نيسى از اهالى شعيبيه در بازار مركزى اهواز در 9 فروردين بازداشت شد
٢-عائشه نيسى 19 ساله از اهالى شعيبيه در بازار مركزى اهواز در 9 فروردين بازداشت شد
٣-محمود بيت سياح از اهالي آخر اسفالت در 9 فروردين در بازار مركزى اهواز بازداشت شد
٤-خالد مهاوى از كوى اخر اسفالت در بازار مركزى اهواز 9 فروردين بازداشت شد
٥-منصور تميمى از اهالى كوى سياحى 10 فروردين در كوى كيانپارس بازداشت شد
٦-وسام سوارى 19 ساله از اهالى سپيدار 10 فروردين بازداشت شد
٧-شهاب نعامى،از اهالى زويه،بازداشت 10 فروردين
٨-حسن كنانى از اهالى زويه، بازداشت 10 فروردين
٩-علي خسرجي 23 ساله،10 فروردين در بازار عبدالحميد اهواز بازداشت شد
١٠-عدنان بيانات سكينى 37 ساله از اهالى كوى علوى،بازداشت در 12 فروردين
١١-جمعه سوارى 32 ساله از اهالى كوى علوى،بازداشت در 12 فروردين
١٢-سورى ثعالبى(سوارى) 47 ساله از اهالى كوى علوى، بازداشت در 12 فروردين
١٣-كاظم طرفى 40 ساله، از اهالى كوى گلستان، بازداشت در 12 فروردين
١٤-سعيد سوارى از اهالى كوى علوى(حى الثورة) در 14 فروردين بازداشت شد
١٥-محمد بیانات بنی سکینی 17 ساله از اهالى كوى علوى (حي الثورة) شهر در 16 فروردين 1397 بازداشت شد
١٦-ماجد زهیری از اهالی کوی علوی(حي الثورة) در 16 فروردين بازداشت شد
١٧-خانم خالديه طرفى فرزند حميد العاصى از اهالى كمپلو شهر اهواز در 15 فروردين بازداشت شد
١٨-على عبيات فرزند سميچ از اهالى كوى علوى در 16 فروردين بازداشت شد
١٩-مصطفى سوارى از اهالى كوى علوى(حى الثورة) در 16 فروردين بازداشت شد
٢٠-سجاد سواری فرزند اذیاب متاهل 32 ساله از اهالی کوی علوی(حى الثورة) در 16 فروردین1397 بازداشت شد
٢١-شاعر عرب اهوازي عبدالعال دورقى،50 ساله، ساكن كانتكس شهر اهواز در 16 فروردين توسط بازداشت شد
٢٢-صادق سواری 23 ساله از اهالی كوى علوى(حی الثورة) در 13 فروردین بازداشت شد
٢٣-قاسم اهوازى از اهالى كوى علوى(حي الثورة)در 18 فروردين بازداشت شد

كوت عبدالله:

٢٤-عدنان خسرجى در 10 فروردين بازداشت شد
٢٥-سعد نواصرى در 10 فروردين بازداشت شد
٢٦-محمد حزبيان 36ساله در 10 فروردين بازداشت شد
٢٧-محمد جليل كنون در 10 فروردين بازداشت شد
٢٨-اسد نواصرى 9 فروردين بازداشت شد
٢٩-سجاد جامعى 25 ساله 12 فروردين بازداشت شد
٣٠-محمد فتلاوى 27 ساله،12 فروردين

عبادان(آبادان):

٣١-صلاح بغلانى از اهالى كوى سليچ در 11 فروردين بازداشت شد
٣٢-على بغلانى از اهالى كوى سليچ،در 11 فروردين بازداشت شدند
٣٣-على جنادله 22 ساله از اهالى كوى بورده در 10 فروردين بازداشت شد

معشور (ماهشهر): 11 و 12 فروردين:

٣٤-فواد حرداني در 11 فروردين بازداشت شد
٣٥–فاضل البوصبیح در 11 فروردين بازداشت شد
٣٦-حسین البوصبیح در 11 فروردين بازداشت شد
٣٧-ابراهیم آل بوعلي در 11 فروردين بازداشت شد
٣٨-فاضل عوادي در 11 فروردين بازداشت شد
٣٩-محمد البوغبیش (البوبدر) در 11 فروردين بازداشت شد
٤٠-ستار آل بوصبیح در 12 فروردين بازداشت شد
٤١-پیروز آل بوصبیح در 12 فروردين بازداشت شد
٤٢-حمید البوغبیش (زبیدي) در 12 فروردين بازداشت شد
٤٣-رضا البوغبیش در 12 فروردين بازداشت شد
٤٤-مهدي آلبوغبيش در 12 فروردين بازداشت شد
٤٥-نادر آل بوغبيش از اهالى شهرك طالقانى(كوره) بندر معشور در 17 فروردين 1397 بازداشت شد

حميديه:

٤٦-شاعر سلمان عبیات از اهالی شهر حمیديه در روزهاى اول اعتراضات
٤٧-على عبيداوى فرزند طالب در 11 فروردين بازداشت شد
٤٨-على عبيداوى فرزند ورور در 11 فروردين بازداشت شد

عين دو(سيد كريم) غرب شهر احواز:

٤٩‏-نجم سوارى در 12 فروردين 1397بازداشت شد
٥٠-سید فلاح موسوی 23 ساله در 15 فروردين بازداشت شد
٥١-میثم علوانی 19 ساله در 15 فروردين بازداشت شد
٥٣-عاشور سواری در 15 فروردين بازداشت شد
٥٤-عارف سواری در 15 فروردين بازداشت شد
٥٥-علی سواعدی در 15 فروردين بازداشت شد
٥٦-حمود سواعدی در 15 فروردين بازداشت شد
٥٧-ماجد سواعدی در 15 فروردين بازداشت شد
٥٨-عباس سواعدی در 15 فروردين بازداشت شد
٥٩-علی دحیمی در 15 فروردين بازداشت شد
٦٠-جمیل دحیمی در 15 فروردين بازداشت شد
٦١-سمعت دحیمی در 15 فروردين بازداشت شد
٦٢-جاسم علوانی در 15 فروردين بازداشت شد
٦٣-علی علوانی در 15 فروردين بازداشت شد
٦٤-ماجد زهیری در 15 فروردين بازداشت شد
٦٥-ایوب زهیری در 15 فروردين بازداشت شد
٦٦-سید عادل موسوی در 15 فروردين بازداشت شد
٦٧-مجید نیسی در 15 فروردين بازداشت شد
٦٨-جواد نیسی در 15 فروردين بازداشت شد
٦٩-جاسم سوارى در 15 فروردين بازداشت شد

ملاشيه:

٧٠-سيد رضا موسوي 25 ساله در 17 فروردين بازداشت شد
٧١-علي بدوي 20 ساله در 17 فروردين بازداشت شد
٧٢-عباس سيلاوي 23 ساله در 17 فروردين بازداشت شد
٧٣-حسين خسرجى 19 ساله در 17 فروردين بازداشت شد
٧٤-محمد حياوي 22 ساله در 17 فروردين بازداشت شد
٧٥-رضا زويدات 26 ساله در 17 فروردين بازداشت شد
٧٦-ميثم خسرجى 28 ساله در 17 فروردين بازداشت شد
٧٧-جواد كروشاوي در 17 فروردين بازداشت شد

خفاجيه(سوسنگرد):

٧٨-حسين نيسي در 17 فروردين 1397 بازداشت شد