صدور حکم 4 سال حبس برای یکی از امدادگران زلزه کرماشان

0
651

زلزله استان کرماشان، بغیر از بعد خسارات مالی و جانی آن، زوایای گسترده دیگری پیدا کرده است، خودداری دولت از کمک به مردمان این استان کوردستانی، خودکشی بازماندگان، سرقت کمکهای مردمی از سوی دولت و دستگیری امدادگران خودجوش برخی از این زوایا را تشکیل می دهند. اینک یکی از امدادگران به 4 سال حبس محکوم شده است.

مروفایتی:  بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، “شهرام فرهادی” یکی از امدادگران خودجوشی کە از همان لحظات اول وقوع حادثە  زلزلە استان کرماشان در شرق کوردستان، در کاروانهای امداد رسانی جا گرفت و بە یاری قربانیان زلزلە شتافت، توسط قاضی سعیدی، قاضی شعبە یک دادگاە انقلاب سنندج به تحما 4 سال حبس تعزیری محکوم بە زندان شدە است.

شهرام فرهادی، فعال مدنی سنندجی،  ٢٥ آبان ماە  1396 شمسی، مقابل دفتر حزب وحدت ملی کوردستان در حالیکه به بارگیری کمک های مردمی بە زلزلە زدگان کرمانشاە مشغول بود، توسط اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد.

فرهادی بە جرم کمک بە مردم منطقە زلزلەزدە  استان کرماشان، مدت ۲ ماە در زندان اطلاعات شهر سنندج زیر شکنجە قرار گرفتە و سپس با گذاشتن سند ۲۰۰ میلیون تومانی تا زمان صدور حکم آزاد گردید.

روز دوشنبە، ۲۳ بهمن ۱۳۹٦ برابر با 12 فوریه 2018،  حکم ٤ سال زندان تعزیری از سوی دادگاە انقلاب سنندج شعبە یک توسط قاضی سعیدی بە این فعال مدنی کورد ابلاغ گردیدە است.

 طبق احضاریە  دادگاە، این فعال اجتماعی باید ۱۷ روز دیگر جهت سپری کردن حکم خود را بە زندان سنندج معرفی نماید.