سرنوشت یک دانشجوی دختر کورد اهل ارومیه در معرض تهدید قرار دارد

0
1073

سرنوشت یک دختر کورد اهل ارومیه که طی هفته گذشته از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر شده است، در معرض تهدید و ابهام قرار گرفته است.

مروفایتی: بنا بر گزارشات منتشر شده از سوی فعالان حقوق بشر در کشرق کوردستان، “توران مهربان” دانشجوی کورد دانشگاه نازلوی ارومیە کە روز دوشنبە ١١ دی ماه 1396 شمسی برابر با ١ ژانویە 2018، از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر ارومیە بازداشت شده است.

بر اساس این گزارش، این دانشجوی کورد اهل ارومیه، بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی ضدحکومتی این شهر، همگان با دیگر شهرهای ایران، دستگیر شده است.

“توران مهربان” پس از دستگیری بە اداره اطلاعات ارومیه واقع در دوقوزپلە این شهرستان منتقل شدە است.

برخی از منابع از تحت شکنجه قرار گفتن این دانشجوی کورد اهل ارومیه، خبر می دهند.

اخبار بیشتر از دستگیری و بازداشت دانشجویان کورد در ایران:

سە دانشجوی کورد هیچگونه اطلاعی از وضعیت و سرنوشت سه دانشجوی کورد که روز دوشنبە تاریخ ۱۱ دی ماە برابر با 1 ژانویه، در شهر شیراز، هنگام شرکت در تظاهرات مردمی دراین شهر از طرف ادارە اطلاعات این شهر شیراز دستگیر شده اند، در دست نیست.

هویت این سە دانشجوی کورد، “کورش حقیقی”، دانشجوی رشتە عمران، پسر محمد و اهل بوکان،  “شَمال خسروی “،دانشجوی رشتە عمران، پسر حسین و اهل سقز  و “حسام رشیدزادە”، دانشجوی مدیریت بازرگانی اهل بوکان، اعلام شده است.

تا زمان انتشار این خبر، اطلاعی از مکان نگهداری و بازداشت و نیز وضعیت روحی و فیزیکی و سرنوشت این سه دانشجوی بازداشت شده کورد در دست نمی باشد.

از سوی دیگر، بنا بر این گزارش، روز چهارشنبە ۱۳ دی ماە 1396 شکسی برابر با 3 ژانویه، دانشجوی دیگر کورد بنام “سالار مبارکی”، ۲۴ سال و دانشجوی رشتە حسابداری دانشگاە رشت از اطرف ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شده است.

اخبار مرتبط بیشتر:

بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، در ناضاریتهای ضدحکومتی روز چهارشنبه 13 دی ماه/3 ژانویه 2018 شهرستان سقزز، بیش از 10 تن از جوانان و شهروندان این شهرستان، از سوی نیروهای جمهوری اسلامی ایران دستگیر و بازداشت شده اند و تاکنون نیز در بازداشت بسر می بردند.

بنا بر این گزارش، در حین برگزاری تجمع اعتراضی در فلکه “هه لو” (به معنای عقاب) در شهرستان سقز در تاریخ 13 دی ماه 1396 شمسی برابر با 3 ژانویه 2018، بیش از ده تن از جوانان معترض از سوی نیروهای رژیم ایران دستگیر شده اند که هویت سه تن از آنان، “فضیلت مصطفایی”، “پژمان سوریه” و “جاوید دباغی” اعلام شده است.

دستگیرشدگان کوردستان نیز همچون دستگیر شدگان دیگر نقاط ایران، تاکنون در بازداشت بسر می بردند و آینده و سرنوشت آنها نامشخص و نگران کننده م