هشت کاسبکار بە اتهام نگهداری کالای قاچاق در دیواندرە بازداشت شدند

0
541

سرهنگ آژنگ جانشین نیروی انتظامی رژیم  اسلامی ایران در استان سنندج گفتە است کە تعداد٦٠ دستگاه گوشی تلفن همراه، ٦٠ هزار نخ سیگار، سه هزار و ٢٤٢ ثوب البسه زنانه و مردانه، یک هزار و ١٨٠ کیلو چای، ٢٨٨بسته تنباکو، ٤٥٠ متر پارچه و سه هزار و ٦٠٠ قلم بدلیجات قاچاق در دیواندرە کشف و در این رابطه هشت دستگاه خودرو توقیف و روانه پارکینگ شد و هشت متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کولبران به افرادی گفته می‌شوند که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل غیرقانونی اجناس با قاطر و یا خودرو بین دو طرف خط مرزی می‌شوند.

این کاسبکاران بیشتر در استان‌های اورميه ، سنندج  و کرماشان مشغول به کار هستند،آنها کالاهایی را در آنطرف مرز خریداری میکنند و به دلیل بیکاری و از روی ناچاری و در قبال درآمد ناچیز اقدام به خرید این کالاها و حمل آن از نقاط غیررسمی و بدون مجوز گمرکی می‌کنند کە پس از ورود این کالاها بە شهرهای شرق کوردستان توسط تجار ایرانی خریداری و بە مرکز ایران انتقال دادە میشود.

در این میان نیروهای انتظامی رژیم اسلامی ایران کولبران و کاسبکاران را مورد تیراندازی قرار می‌ دهند و افرادی کە در مرزها کشتە و زخمی و یا دستگیر نشوند توسط نیروهای انتظامی در شهرستانهای شرق کوردستان دستگیر و روانە زندان میشوند و این در حالیست کە وضعيت معیشتی شهروندان شرق کوردستان بسیار اسف بار و حتی مسئولین جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان بە آمارهای بیکاری بالای ٥٠ درصد و برخوردهای تبعیض آمیز و امنیتی بە شهروندان کورد اشارە کردەاند.