درگیری بین مردم و نیروهای انتظامی در سردشت و کشته شدن 6 تن

0
2697

مروفایتی:  بر اساس گزارش رسیده از شهرستان سردشت بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران بە سوی کولبران چند تن کشته و زخمی  شده اند.

از سوی دیگر گزارشها حاکی از آنست که  واکنش مردم در مقابله با این موضوع، کشتە و  زخمی شدن تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی را بە دنبال داشتە است.

هم اکنون و در زمان انتشار این خبر که پاسی از شب گذشته است، مردم معترض شهرستان سردشت در جلوی درب بیمارستان این شهر تجمع نموده اند و خواستار استرداد جسد قربانیان می باشند.

گزارشات حاکی از آنست که نیروهای انتظامی اجساد کولبران را به عنوان گروگان گرفته و از بازپس دادن آنها خودداری می نمایند.

هویت یکی از کولبران کشته شده که از سوی “هه نگاو” احراز شده است (احمد مام قادری) می باشد.

بە گفتە یک منبع موثق، ٦ کولبر کشتە و زخمی شدەاند و در مقابل نیز تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی بە دست مردم کشتە و زخمی شدەاند.

تعداد زیادی از کولبران کورد و همچنینن کولبران زخمی شدە بە دلیل وضعیت پیش‌آمدە اکنون در جنوب کوردستان و در روستای (هیرو) می‌باشند و راه بازگشت ندارند و نیروهای انتظامی مانع از انتقال آنها بە بیمارستان سردشت شدەاند.