احضار بیش ٥٠ نفر از اهالی یک روستای قتل وعام شده به اطلاعات رژیم تهران

0
1286
زندانی شدن جوان بحرینی

مروفایتی: به گزارش خبرنگار مروفایتی در پیرانشهر، در مدت ٤ روزهای ١٦ تا ١٩ فروردین سالجاری، بیش از ٥٠ نفر از اهالی روستای صوفیان شنو به اطلاعات رژیم تهران در این شهر احضار شدند.

بنا به گزارشهای رسیده به سرویس حقوق بشری مروفایتی، اهالی روستای صوفیان به اتهام “همکاری با ضد انقلاب” به نهاد امنیتی رژیم تهران در پیرانشهر احضار و تهدید شده‌اند.

در اوایل هجوم سپاه پاسداران رژیم به مردم کوردستان نزدیک به ٢٠ تن از اهالی این روستا که بیشتر آنان زنان و کودکان بودند، به صورت دسته جمعی توسط سپاه پاسداران قتل عام شدند.

پیشتر یکی از فعالین حقوق بشر احڵام کرده بود، که کشتار مردم کوردستان بار دیگر توسط سپاه پاسداران دور از انتظار نیست.

اسامی تعدادی از این افراد برای خبرنگار سرویس حقوق بشر مروفایتی احراز شده است.

ا- هادی امینی

٢- صنعان تطمیمی

٣- محمدامین انوشه

٤- بدرالدین صاربان – شورای روستای صوفیان

٥- رسول شمس – شورای روستای صوفیان

٦- سعدون معروفزاده – دهیار روستای صوفیان – یک شب در بازداشت نیروهای اطلاعات رژیم تهران بوده است

٧- موسی انوشه

٨- حسن انوشه

٩- سید عثمان مطهر

١٠- کاوه خاکی نهاد

١١- اسعد قربانی

١٢- خبات قربانی

١٣- شفیع جدی

خبرنگار سرویس حقوق بشر مروفایتی همچنین تأیید کرد که اطلاعات رژیم کارت “سربازی” این افراد را توقیف نموده است.