دو فعال مدنی مریوانی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند

0
1000

مروفایتی: دو فعال مدنی مریوانی که یکی از آنها معلم و دیگر ورزشکار می باشد از سوی نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت شده اند.

این معلم کورد کە همزمان از فعالین محیط زیست می‌باشد، در حین بازگشت از حکومت اقلیم کوردستان  از سوی نیروهای امنیتی حکومت  بازداشت و روانە زندان شدە است.

وبسایت حقوق بشری “هەنگاو” هویت این معلم کورد را “ساسان بابایی” اعلام نمودە است کە تاکنون هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی‌باشد.

ساسان بابایی پیشتر نیز بە اتهام “عضویت در احزاب کوردی اپوزیسیون رژیم ایران” از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و روانە زندان شدە بود.

از دیگر سو، هفتە گذشتە کاوە مرادی از ورزشکاران و فعالین مدنی شهر کامیاران، از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شدە است.

علی‌رغم تلاش‌های خانوادە این فعال مدنی، تاکنون اطلاع دقیقی از محل نگهداری و دلیل بازداشت وی در دست نمی‌باشد.