افزایش مدت زمان حبس مهندس صابر نادری به علت امتناع وی از همکاری با نهادهای امنیتی

0
655

مروفایتی: بنا بر اخبار رسیده به مروفایتی، حکم حبس مهندس صابر نادری، مدیر شرکت شهیر نرم افزار پویا در شهر قروە که صبح روز یکشنبە ١۴ آذرماە 1395 شمسی از سوی نیروهای امنیتی شهر قروە و با یورش بە منزل مادرش، دستگیر و بازداشت شده بود، افزایش می یابد.

این خبر، روز چهارشنبه 6 دی ماه 1395 شمسی و طی ملاقات خانواده این شهروند کورد قروه ای با وی در اداره اطلاعات سنندج به آنها اعلام شده است.

یک منبع مطلع در این راستا به کوردپا اعلام نموده است که دادستانی سنندج آشکارا به آنها اعلام نموده است که تا زمانیه مهندس صابر نادری آماده همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نگردد و “کیفرخواست” دادگاه انقلاب را امضاء و قبول ننماید، حکم و مدت حبس وی همچنان افزایش می یابد.

وضعیت همسر و فرزندان این مهندس کورد قروه ای نیز بویژه با توجه به ضبط کارت های بانکی اعضای خانوادە و اینکه آنها امکان دسترسی بە سپردەهای بانکی خویش را نداشتە و برای تأمین مایحتاج روزانە با دشواری مضاعف روبه رو شده اند، نامساعد گزارش شده است.

تاکنون نیز اتهام یا اتهامات وارده به این مهندس نرم افزار جوان کورد، مشخص نیست.